Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli to bardzo ważne zagadnienie, tym bardziej, że stale rośnie liczba wniosków do wojewodów w sprawie wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Dzisiaj przybliżamy ten temat wraz z opisem rodzajów kar i sytuacji, w których możemy ponieść poważne konsekwencje prawne.

Art. 75 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 KN.

 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:

1)     rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)     wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3)     dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

3a) /od 1.09.2018/ doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

4)     kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 

Odpowiedzialność dyscyplinarną zawsze ponosi się za:

 • bezprawne działanie (nauczyciel robi coś czego robić nie powinien)
 • zaniechanie działania (nauczyciel nie robi tego, co należy do jego obowiązków

Badane jest konkretne działanie lub zaniechanie mające związek z pracą nauczyciela, a nie przebieg pracy zawodowej i stosunek do obowiązków.

Przebieg pracy zawodowej lub stosunek do obowiązków może mieć tylko znaczenie przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej, ale nie ma wpływu na wszczęcie i przebieg postępowania.

 

Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte:

 • po upływie 3 miesięcy od dnia uzyskania przez Wojewodę wiadomości o popełnieniu czynu;
 • po upływie 3 lat od popełnienia tego czynu;
 • jeżeli jednak czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

Ważne!

 • Rozwiązanie stosunku pracy po popełnieniu czynu nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania dyscyplinarnego oraz wymierzenia kary dyscyplinarnej.
 • Nie wszczyna się postępowania dyscyplinarnego, a wszczęte umarza gdy za popełnione przewinienie nauczyciel został ukarany karą porządkową zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy.
 • W przypadku popełnienia przez nauczyciela czynu powodującego odpowiedzialność dyscyplinarną, który w świetle przepisów kodeksu karnego stanowi przestępstwo – nauczyciel ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
 • Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego – do Wojewody tj. organu, przy którym działa Komisja Dyscyplinarna

Wniosek (informacja) powinien zawierać:

Wskazanie sposobu uchybienia godności i/lub obowiązkom; ustalenie: kto, kiedy, wobec kogo, dokumentację na potwierdzenie wniesionych zarzutów, opis przeprowadzonych czynności wyjaśniających przez dyrektora szkoły.

 

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli

art. 76 ustawy Karta Nauczyciela

1.         Karami dyscyplinarnymi dla nauczycieli są:

1)        nagana z ostrzeżeniem,

2)        zwolnienie z pracy,

3)        zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania,

4)        zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim.

 

Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna:

1)        w I instancji – orzeka komisja dyscyplinarna dla nauczycieli przy Wojewodzie

2)        w II instancji – orzeka odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym ds. oświaty.

 

Uchybienie godności lub obowiązkom zawodu nauczyciela – przykłady:

 • stosowanie przemocy fizycznej lub przemocy psychicznej w stosunku do uczniów;
 • wyśmiewanie, dokuczanie, szykanowanie;
 • molestowanie seksualne;
 • korupcja, szantaż;
 • narażenie uczniów na utratę zdrowia;
 • wykorzystywanie stosunku zależności w celu wymuszania pożądanych zachowań i działań;
 • niska kultura słowa (agresja słowna, wulgarne słownictwo),
 • poświadczenie nieprawdy, fałszowanie dokumentów;
 • czerpanie korzyści materialnych;
 • udzielanie niedozwolonej pomocy uczniom podczas sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych;
 • nierealizowanie podstawy programowej;
 • nieetyczne zachowania, np.: nieprzestrzeganie tajemnicy rady pedagogicznej;
 • brak nadzoru nad uczniami w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • propagowanie rasizmu, szerzenie nienawiści;
 • brak reakcji na łamanie prawa przez nauczycieli i uczniów;
 • porzucenie pracy;
 • prawomocne skazanie za przestępstwo;

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *