Odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektorów szkół – aktualny stan prawny Karta Nauczyciela

 

Anna Kozimor-Cyganik

Karta nauczyciela Art. 75. 1.  Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6.

Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nauczycieli o każdym czynie naruszającym prawa i dobro dziecka!

1 września 2019 roku weszły w życie przepisy modyfikujące odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli w zakresie czynów naruszających prawa i dobro dziecka. W szczególności, nałożono na dyrektorów szkół (a w stosunku do dyrektorów – na organy prowadzące szkoły) obowiązek zgłoszenia rzecznikowi dyscyplinarnemu każdego przypadku naruszenia przez nauczyciela prawa lub dobra dziecka (art. 75 ust. 2a Karty Nauczyciela).

O popełnieniu czynu naruszającego prawo i dobro dziecka należy zawiadomić rzecznika dyscyplinarnego nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu. Jeśli dyrektor uchybi 14-dniowemu terminowi na zgłoszenie zdarzenia, nadal ma obowiązek je zgłosić (najszybciej, jak to możliwe).

 Dyrektor nie spełniając powyższego obowiązku, sam naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną – tj. za brak zawiadomienia właściwych organów o czynie naruszającym prawo i dobro dziecka. W szczególnie rażących wypadkach (np. przemocy stosowanej wobec ucznia), brak zawiadomienia ze strony dyrektora może być również oceniany w kategoriach czynu naruszającego dobro i prawa dziecka.  

Dyrektor zgłasza każdy przypadek, który może naruszać prawa i dobro dziecka.

Należy mieć na uwadze, że to nie dyrektor rozstrzyga, czy dany czyn podlega, czy też nie, odpowiedzialności dyscyplinarnej. O tym, czy faktycznie wszcząć postępowanie wyjaśniające wobec nauczyciela decyduje wyłącznie rzecznik dyscyplinarny. Dyrektor szkoły ma jedynie obowiązek rozpoznania, czy czyn narusza (może naruszać) dobro lub prawa dziecka. Jeśli tak jest – zaistnieje obowiązek zawiadomienia rzecznika dyscyplinarnego.

Zgłoszenie powinno pokazywać fakty – ocenia je rzecznik

Nowelizacja przepisów w zakresie odpowiedzialności nauczycieli za czyny naruszające dobro i prawa dziecka, spowodowała, że ocena tych czynów, jak i całej sytuacji, została praktycznie wyłączona spod kompetencji dyrektora szkoły i przekazana w gestię rzecznika dyscyplinarnego. Dyrektor wręcz nie ma prawa oceniać postępowania ani nauczyciela, ani ucznia, a jedynie właściwie opisać zdarzenie i przekazać informację o nim rzecznikowi

Art. 85t. 1. Dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole. W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel i nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły mogą być zawieszeni przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

  1. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.

Dyrektorze, jeśli zataisz istotne informacje i nie złożysz wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela, który popełnił czyn naruszający prawa i dobro dziecka, sam narażasz się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *