Prawo rodzinne i opiekuńcze: władza rodzicielska i jej ograniczenie

Prawo oświatowe obowiązuje wszystkich nauczycieli, prawo rodzinne i opiekuńcze ma bezpośredni wpływ na naszych uczniów. W dzisiejszym artykule pochylamy się nad niektórymi aspektami tego prawa.

Omawiając wybrane elementy ograniczenia władzy rodzicielskiej w pierwszej kolejności należy odwołać się do ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zm.), w dalszej części zwanej „KRO”, której artykuł 97 stanowi, że „jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sad opiekuńczy”. KRO przewiduje także możliwość ograniczenia władzy rodzicielskiej względem jednego z rodziców wskazując, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków oraz uprawnień w stosunku do dziecka.

Zakładając, że ograniczenie władzy rodzicielskiej ma miejsce z uwagi na orzeczenie rozwodu małżonków uwzględnić należy art. 58 KRO, zgodnie z którym sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej najczęściej sprowadza się do pozostawienia rodzicowi atrybutu w postaci współdecydowania o istotnych sprawach dziecka. Sąd może jednak biorąc pod uwagę konkretne okoliczności sprawy, szczegółowo wskazać zakres spraw, w których rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską może współdecydować.

Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty współpracy z rodzicami przez przedstawicieli szkoły lub przedszkola niezwykle ważne jest, aby mieli oni wiedzę dotyczącą samego faktu oraz sposobu ograniczenia władzy rodzicielskiej wobec jednego z rodziców. Należy pamiętać, że jedynie prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie może wpływać na sposób współpracy z rodzicami. W żadnym wypadku nie jest wystarczające oświadczenie np. matki o „odebraniu ojcu praw rodzicielskich”. Wiele kontrowersji wzbudza kwestia związana z odbieraniem dzieci ze szkoły lub przedszkola oraz możliwość upoważnienia do tej czynności innych osób. Czy mogą to być wyłącznie osoby pełnoletnie? Czy upoważnić może jeden rodzic? Co jeśli drugi sprzeciwia się konkretnemu rozwiązaniu?

Należy także znać model postępowania i umieć odróżnić sytuacje, w których w związku z nauką dziecka w szkole lub jego uczęszczaniem do przedszkola wystarczy oświadczenie jednego z rodziców, a kiedy wymaga się podpisu obojga z nich.

Jaki to model? Jak rozpoznać takie sytuacje? Skąd dowiedzieć się o ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców? Na te i podobne pytania odpowiem podczas szkolenia „Prawo oświatowe z elementami prawa rodzinnego”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *