REGULAMIN PRACY – PRZEWODNIK DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA, cz. I

Robert Ludwiniak

 

Wśród kilku aktów prawa wewnętrznego, w szkole obowiązuje także regulamin pracy. Zarządzanie instytucją, w tym i szkołą, wiąże się dla osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy z wieloma obowiązkami. To właśnie jednym z zadań dyrektora jest opracowanie i wdrożenie regulaminu pracy, co wiąże się także w tym obszarze ze współpracą ze związkami zawodowymi. Każdy zatrudniony, zarówno nauczyciel, jak również pracownik niepedagogiczny musi znać swoje prawa i obowiązki. Te mogą być wskazane
w umowie o pracę. Czasem jednak dyrektor szkoły, zarówno publicznej jak również niepublicznej, jest zobowiązany zgodnie z Kodeksem pracy, do wprowadzenia regulaminu pracy. Obowiązek ten spoczywa na tych pracodawcach, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Przedszkola, szkoły i placówki, w których pracę na podstawie umowy wykonuje mniej osób, nie mają obowiązku ustalania tego regulaminu, choć ustawodawca przewidział
i takie rozwiązanie, które daje możliwość wprowadzenia regulaminu pracy przez pracodawców, którzy zatrudniają powyżej 20 osób i mniej niż 50. Wówczas opracowanie takiego regulaminu jest fakultatywne, choć stanie się także obowiązkowe, kiedy przy zatrudnieniu takiej liczby pracowników związki zawodowe wystąpią z inicjatywą ustalenia organizacji i porządku pracy właśnie w formie regulaminu. Na ostateczny kształt dokumentu wpływ ma pracodawca, choć w zakresie tworzenia regulaminu powinien porozumieć się z zakładową organizacją związkową. To właśnie ze związkami zawodowymi powinna być stworzona treść regulaminu, a więc takie normy prawa wewnątrzzakładowego, które będą dotyczyły wszystkich pracowników. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy porozumienia pomiędzy pracodawcą
a związkami zawodowymi nie da się osiągnąć albo kiedy takie związki nie działają w zakładzie pracy. Wówczas regulamin ustali sam pracodawca. Kiedy dokument będzie już gotowy, należy podać go do wiadomości pracowników. Sposobów jest kilka: można przesłać go drogą elektroniczną, wywiesić na tablicy ogłoszeń dla pracowników, wręczyć kopie, aby mogli zapoznać się z jego treścią, wprowadzić go zarządzeniem albo wybrać jeszcze inny sposób. Dzięki temu pracownicy powinni poznać organizację zakładu pracy, wiedzieć, jaki porządek ustalono w miejscu pracy oraz powinni być bardziej świadomi swoich praw i obowiązków.

Aby regulamin zaczął formalnie obowiązywać, trzeba zaczekać 14 dni od podania go do wiadomości, by w tym czasie wszyscy zatrudnieni mogli zapoznać się z jego treścią. Regulamin pracy powinien zawierać m.in. informacje, które dotyczą:

 1. organizacji pracy, warunków przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 2. wyposażenia pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,
 3. systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy,
 4. pory nocnej,
 5. terminu, miejsca, czasu i częstotliwości wypłaty wynagrodzenia,
 6. wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 7. rodzaju prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym
  w celu odbywania przygotowania zawodowego,
 8. wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
 9. obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 10. przyjętego u danego pracodawcy sposobu potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *