Rola edukacji historycznej w wychowaniu młodzieży

Wbrew powszechnym – mylnym – przekonaniom o jej nieprzydatności, edukacja historyczna ma znaczący wpływ na przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym świecie.

Stan świadomości historycznej wpływa na postawę wobec przeszłości, jej zabytków oraz historycznie ukształtowanych form istnienia społeczeństwa czy instytucji. Świadomość historyczna jest jedną z form odczuwania więzi w ramach rodziny, grupy etnicznej, narodu, państwa czy wspólnoty religijnej lub partii.

Myślenie historyczne to myślenie integralne. Przydatność historii dla kształtowania umiejętności myślenia integralnego, czyli globalnego, wynika z istoty samej nauki historycznej. Jedynie ona spośród wszystkich nauk humanistycznych ma za przedmiot badania wszystkie dziedziny życia społecznego i daje kontakt z możliwie wszystkimi przejawami działalności człowieka w przeszłości.

Edukacja historyczna ma wpływ na przygotowanie młodzieży do życia we współczesnym świecie. Jest ona zorientowana na kształtowanie umysłów otwartych, zdolnych do zrozumienia innych, ludzi światłych i tolerancyjnych, kochających swój kraj i swoją kulturę, ale jednocześnie zdolnych do współżycia i współdziałania z przedstawicielami innych narodów, także z członkami innych grup etnicznych, religijnych i kulturowych, które dotychczas wydawały się obce, a czasem nawet wrogie.

Stefan Kieniewicz uważa, że historia była i jest obecna w życiu społecznym i politycznym, stając się niejednokrotnie instrumentem, którym posługują się politycy w celu sterowania opinią publiczną, by wywołać w społeczeństwie pożądane postawy i zachowania. Historia w ich rozumieniu winna była stawiać szczytne wzory cnoty i patriotyzmu, wybranych bohaterów, zasługi i triumfy monarchów, zbrodnie niedobrych sąsiadów.  (Miejsce i rola historii w wychowywaniu pokoleń. 1976).

Edukacja historyczna w szkole ma wiele zalet. Dzięki masowości, przystępności i niskim kosztom, istnieje szansa dotarcia z wiedzą historyczną do wszystkich. Szkoła może przyczynić się do kształtowania umiejętności i nawyków pożądanych w społeczeństwie  obywatelskim, czyli w promowaniu wartości demokratycznych i tolerancji. Głównym celem takiego podejścia jest rozwinięcie u uczniów następujących umiejętności:

– rozumienia, jak przedstawia się i interpretuje przeszłość;

– zbierania i analizowania materiałów, pochodzących z różnych źródeł, a także krytycznego – – korzystania ze źródeł, z uwzględnieniem ich historycznego kontekstu;

– oceniania różnych wersji i interpretacji przeszłości, a także zrozumienia, jaki wpływ na nie wywiera przyjęty punkt widzenia;

– odróżniania faktu od oceny oraz wykrywania uprzedzeń, przesądów i stereotypów, dotyczących zarówno świadectw materialnych, jak i języka;

– formułowanie niezależnych i umiarkowanych sądów oraz wyciąganie rzetelnych i wyważonych wniosków opartych na analizie dostępnych źródeł i uwzględniających szeroką gamę punktów widzenia;

– rozumienia, że te i inne historyczne wnioski mogą ulec rewizji w świetle nowych lub na nowo zinterpretowanych źródeł.

Możemy więc powiedzieć, że edukacja historyczna, gdzie umiejętności są priorytetem, odgrywa ogromną rolę  w przygotowaniu młodzieży do wyzwań współczesnych czasów.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *