Sejm przyjął nowelizację tzw. lex Czarnek

W czwartek 13 stycznia Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, określaną mianem lex Czarnek. Jakie istotne zmiany wprowadza nowe prawo? O tym dowiecie się z naszego dzisiejszego artykułu.

W czwartek 13 stycznia Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego, określaną mianem lex Czarnek. Dzięki niej nauczanie na odległość będzie miało podstawę prawną. Szkoły będą musiały przejść na edukację zdalną, jeśli zajęcia zostaną zawieszone na 2 dni.  Co ciekawe kształcenie na odległość wcale nie będzie oznaczało tylko i wyłącznie lekcji przez internet. Równie dobrze nauczyciel będzie mógł po prostu przygotować jakieś prace dla  uczniów. Zajęcia będą mogły więc przyjąć formę aktywności, określonych wcześniej przez nauczyciela i będą stanowiły dowód opracowania wskazanej części programu nauczania.

 

Szczegółowe warunki organizowania i prowadzenia zajęć online zostaną określone w rozporządzeniach ministra oraz statutach szkół i przedszkoli. Wymogiem stanie się określenie w statucie technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych przez nauczycieli, a także wskazanie sposobów przekazywania uczniom materiałów oraz warunków bezpiecznego uczestnictwa uczniów w tych zajęciach.

Obecnie nauka na odległość jest regulowana wyłącznie rozporządzeniami ministra, co budzi wątpliwości konstytucyjne. Ustawa zasadnicza w art. 70 ust. 1 wskazuje bowiem, że sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

 

To nie jedyne zmiany, sankcjonowane przez lex Czarnek. Tą, która budzi zdecydowanie większe kontrowersje, jest zwiększenie znaczenia roli kuratora oświaty, a za jego pośrednictwem – ministra. Odtąd kurator będzie mógł złożyć wniosek do organu prowadzącego szkołę o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, jeśli ten nie zastosuje się do jego zaleceń. Co istotne, zalecenia te mogą dotyczyć absolutnie każdego aspektu pracy szkoły. Takie rozwiązanie budzi niepokój, po pierwsze, związany z możliwością odwołania dyrektora szkoły lub przedszkola z dowolnej przyczyny. Po drugie, z powodu odebrania uprawnień organom prowadzącym. Odtąd wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie będą już mogli odwołać dyrektora w przypadkach szczególnie uzasadnionych w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Ustawa czeka na zatwierdzenia Senatu – wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *