Tydzień dobrych uczynków -„Bądź życzliwy i pomocny”

Wracamy do prezentacji dobrych praktyk – tym razem doskonały pomysł na dobre rozpoczęcie roku: Tydzień Życzliwości!

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

Autor/ autorzy działania:   mgr Maria Figura, mgr Magdalena Krestian – opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Czas trwania działania:    kwiecień 2015r.

Forma zajęć: indywidualna praca uczniów, grupowe działania klas, dodatkowe zajęcia plastyczne,

Adresat zajęć:  uczniowie, nauczyciele, rodzice

Cel działania: 

– profilaktyka agresji, przemocy,

– motywacja uczniów do czynienia dobra,

– kształtowanie postaw poszanowania godności swojej i drugiego człowieka,

– integracja społeczności szkolnej,

– propagowanie właściwych zachowań,

– ukazanie, że czynienie dobra nie musi być spektakularne, a każdy dobry uczynek ma wielką wartość.

Szczegółowy opis działania:

Mottem  Szkolnego Programu Profilaktyki  Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy jest zdanie: “Niech nasza szkoła słynie z tego, że każdy uczeń szanuje drugiego.” Cenne jest dla naszej społeczności szkolnej to, że respektowane są normy społeczne, a wzajemne relacje oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu. W celu wzmocnienia tych pozytywnych postaw został zorganizowany Tydzień Dobrych Uczynków. Uczniowie wykonywali dobre uczynki i prezentowali je innym. Każda klasa otrzymała kartę, na której notowano dobre uczynki wykonane indywidualnie lub grupowo.  W starszych klasach prowadzeniem notatek zajmowali się uczniowie, natomiast w młodszych dzieciom pomagali wychowawcy.

W czasie trwania akcji zwracano uwagę na czynienie dobra nie tylko w szkole, ale także w środowisku  poza szkołą. Dzieci podawały więc przykłady swoich dobrych zachowań w szkole, w domu, w kościele, w czasie zabaw na podwórku itp. Oprócz dobrych działań podejmowanych przez uczniów, akcja miała też charakter integrujący społeczność szkolną. Poszczególne klasy przygotowywały dla innych upominki niespodzianki. Wręczanie ich kolegom było też okazją do zapewnienia o stałym służeniu pomocą w różnych sytuacjach.

Efekty działania:

– tydzień zmotywował uczniów do pozytywnych działań,

– uczniowie mieli możliwość prezentowania swoich mocnych stron,

– akcja pomogła w większej integracji uczniów poszczególnych klas,

– każdy uczeń miał możliwość zaprezentowania się z pozytywnej strony,

– prezentacja dobrych uczynków pokazała, że dobre działanie nie musi być spektakularne

Osoby/ instytucje współpracujące i zakres współpracy:

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,

– Rada Samorządu Uczniowskiego koordynująca działania,

– wychowawcy klas I – VI oraz pozostali nauczyciele wspierający uczniów ,

– rodzice pomagający dzieciom w podejmowaniu dobrych działań poza szkołą

Informacje dodatkowe: Relacje z Tygodnia dobrych uczynków zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spzabnica.cba.pl. Karty ze spisanymi dobrymi uczynkami poszczególnych klas zostały zaprezentowane na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *