Tylko u nas! Jak napisać własną koncepcję pracy szkoły do konkursu na stanowisko dyrektora

Z doświadczeń wielu dyrektorów szkół wiem, jak wiele trudności sprawiało im przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wielu posiłkowało się dostępnymi dokumentami w Internecie. Po wpisaniu do popularnej wyszukiwarki internetowej hasła: koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły pojawia się kilkadziesiąt lepszych lub gorszych propozycji. Odradzam jednak stanowczo kopiowanie tego rodzaju pomysłów. Większość z nich dotyczy konkretnej placówki, umieszczonej w konkretnym środowisku, a my zakładamy, że chcemy stworzyć wizję swojej wymarzonej szkoły.

Z doświadczeń wielu dyrektorów szkół wiem, jak wiele trudności sprawiało im przygotowanie autorskiej koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły. Wielu posiłkowało się dostępnymi dokumentami w Internecie. Po wpisaniu do popularnej wyszukiwarki internetowej hasła: koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły pojawia się kilkadziesiąt lepszych lub gorszych propozycji. Odradzam jednak stanowczo kopiowanie tego rodzaju pomysłów. Większość z nich dotyczy konkretnej placówki, umieszczonej w konkretnym środowisku, a my zakładamy, że chcemy stworzyć wizję swojej wymarzonej szkoły.

Dlatego warto własnoręcznie napisać swoją koncepcję.

Koncepcję zatem piszemy w oparciu o własne doświadczenia i wiedzę dotyczącą szkoły, w której zamierzamy zostać dyrektorem.

Jeżeli jednak nasz wybór padnie na placówkę, w której dotychczas nie pracowaliśmy i jej nie znamy, warto zapoznać się ze specyfiką jej funkcjonowania.

Możemy to zrobić poprzez:

– wykorzystanie informacji ze strony internetowej szkoły,

– dokumentów szkoły ogólnie dostępnych (pamiętajmy, iż podstawowe dokumenty szkoły takie jak: statut, wewnątrzszkolne zasady oceniania, program wychowawczy i profilaktyki powinny być ogólnodostępne i dotychczasowy dyrektor szkoły nie prawa zabronić nam do nich dostępu)

– informacje uzyskane w odpowiednim wydziale edukacji

– informacje w lokalnych biuletynach, regionalnych gazetach czy forach internetowych.

UWAGA

Poniższy przykład koncepcji nie daje gwarancji wygrania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły

Jest tylko jednym z wielu przykładów, jak można przygotować taką koncepcję

Zachęcam do opracowania własnej koncepcji

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA, PUBLICZNEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI

im. ……………………………….

w ………………………, ul. ……………………….

wraz z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu

Uzasadnienie przystąpienia do konkursu

Zgłaszając swoją kandydaturę w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły …………………… Nr ………………… w …………………….. pragnę podkreślić, iż posiadam odpowiednie do pełnienia tej funkcji kwalifikacje: (tu można wpisać pełnione dotychczas funkcje, znajomość szkoły, itp.

……………………………………………………………………………………

Mam wypracowaną wizję zmian w placówce, której głównym celem będzie ………………………………………………………………………………………..

Ponadto spełniam wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora określone w Rozporządzeniu MEN z dnia 27.10.2009 roku:

–          ukończyłem studia wyższe magisterskie i posiadam przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole …………………………

–          ukończyłem kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą,

–          posiadam …………. letni staż pracy pedagogicznej oraz ……….. letni okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych

–          uzyskałem w roku ………….. wyróżniającą ocenę pracy na stanowisku ………………..

–          posiadam zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

–          jestem nauczycielem mianowanym/dyplomowanym.

I. Wstęp

Niniejsza koncepcja kierowania Szkołą …………………………………..

Nr …………. im. …………………. w ………………… powstała w oparciu o:

– własne doświadczenia wyniesione z pracy na stanowisku ……………………

– inne dokumenty (jakie?)

– analizę opinii rodziców, uczniów oraz pracowników szkoły na temat ich potrzeb i oczekiwań wobec szkoły,

– wnioski z ewaluacji zewnętrznej w roku szkolnym …………..

Niniejsza koncepcja składa się z charakterystyki specyficznych uwarunkowań pracy szkoły, swoistego stanu „wyjścia” oraz przedstawienia zmian i kierunków rozwoju szkoły, służących zwiększeniu efektywności pracy placówki, uwzględniających: proces kształcenia, opieki i wychowania, rozwój bazy szkoły, podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej, współpracę z instytucjami i organizacjami oraz ze środowiskiem lokalnym.

II. Informacje ogólne

•          Środowisko szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………

•          Oferta edukacyjna szkoły

……………………………………………………………………………………………………………………

III. Koncepcja kierowania szkołą w latach 2022-2027

Pełniąc funkcję dyrektora chciałbym kontynuować tworzenie w szkole optymalnych warunków do wszechstronnego, harmonijnego rozwoju wszystkich uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i oczekiwań; tworzenie szkoły przyjaznej dziecku i jego rodzinie, zapewniającej godne warunki pracy i rozwoju wszystkim pracownikom. Chciałbym kontynuować współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami oświatowymi. Powyższe cele zamierzam realizować poprzez podjęcie następujących przedsięwzięć w najważniejszych dziedzinach pracy szkoły:

Proces kształcenia

W zakresie aktualizowania i uatrakcyjniania oferty edukacyjnej szkoły podejmę działania:

•       …………………………………………………………………………………

• …………………………………………………………………………………

Terminy realizacji: wszystkie działania związane z podnoszeniem jakości ofert szkoły podejmowane będą zgodnie z ustalanym corocznie planem pracy dydaktyczno-wychowawczej, będą realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

Proces opieki i wychowania

………………………………………………………………………

Zadania powyższe  realizowane będą poprzez:

……………………………………………………………………

Terminy realizacji: wszystkie działania związane z wypełnianiem przez szkołę funkcji profilaktyczno – wychowawczej będą zgodnie z programem wychowania oraz programem profilaktyki oraz będą realizowane na bieżąco zgodnie z aktualnymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów.

Podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej

……………………………………………………………………………

Terminy realizacji: podnoszenie przez kadrę pedagogiczną kwalifikacji odbywać się będzie zgodnie z ustalanym corocznie planem doskonalenia, planem WDN oraz kalendarium stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Planuję ponadto, że każdy nauczyciel raz w roku przeprowadzi lekcję otwartą.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę

Szkoła nie może funkcjonować sama w sobie, bez wsparcia i pomocy wielu podmiotów współdziałających w procesie edukacyjnym. Od jakości tej współpracy zależy powodzenie wielu inicjatyw i poczynań.

Najważniejszą z grup zainteresowanych pracą szkoły są rodzice. Celem współpracy z rodzicami będzie

……………………………………………………………………………

W zakresie współpracy z najbliższym środowiskiem szkoły nadrzędnym zadaniem będzie

…………………………………………………………………………

Rozwój bazy szkoły

Aby proces kształcenia i wychowania odbywał się w prawidłowy sposób niezbędne jest nieustanne tworzenie odpowiednich warunków do pracy, zarówno uczniom jak i nauczycielom poprzez poprawę stanu technicznego budynku i wyposażenia szkoły. Moim zadaniem na najbliższe lata będzie:

…………………………………………………………………………………………………

terminy realizacji:

…………………………………………………………………………………………

Podniesienie jakości pracy placówki polegające na zapewnieniu skutecznego zarządzania wszystkimi dziedzinami pracy szkoły. Organizacja pracy dyrektora szkoły

……………………………………………………………………………………

Mam nadzieję, iż przedstawiona koncepcja obejmuje wszystkie, strategiczne dziedziny pracy placówki i przyczyni się do dalszego rozwoju organizacyjnego Szkoły .

Własnoręczny podpis kandydata

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *