Uwaga! Zmiany w nauczaniu w szkołach podstawowych już od dziś!

Od tygodnia w systemie zdalnym funkcjonują wszystkie szkoły ponadpodstawowe. Ze względu na drastyczny wzrost liczby zachorowań na COVID-19 rząd podjął decyzję o wprowadzeniu nauczania na odległość także w klasach IV-VIII szkół podstawowych. Publikujemy komunikat MEN.

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nastąpi na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych nie dotyczy klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – ze względu na specyfikę ich działania. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym. Natomiast, w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania. W przypadku szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, klas IV-VIII szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych, przepisy zobowiązują dyrektorów do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Doprecyzowano także termin i sposób ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych tj. od 24 października do 8 listopada br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r.

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne [dostęp z dnia 25.10.2020]

Projekt rozporządzenia przewiduje, że od 24 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. nastąpi na obszarze kraju ograniczenie funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, szkół podstawowych dla dorosłych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. Ograniczenie polegać będzie na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych nie dotyczy klas IV-VIII szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – ze względu na specyfikę ich działania. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym. Natomiast, w przypadku szkół podstawowych specjalnych w zakresie dotyczącym klas IV–VIII oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej – dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania. W przypadku szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, klas IV-VIII szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych dla dzieci i młodzieży oraz szkół podstawowych dla dorosłych, przepisy zobowiązują dyrektorów do zorganizowania nauczania w trybie stacjonarnym lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na niepełnosprawność lub warunki domowe nie są w stanie realizować nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Doprecyzowano także termin i sposób ograniczenia funkcjonowania szkół artystycznych tj. od 24 października do 8 listopada br. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020 r.

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne [dostęp z dnia 25.10.2020]

 

 

 

 

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *