Wskazówki do pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera

Wielu nauczycieli pyta, na co zwrócić uwagę w budowaniu warsztatu pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera. Podajemy więc krótkie wskazówki, które mogą okazać się przydatne:

 • zachowywanie schematu pracy na lekcjach i stałości działań (np. zajmowanie tej samej ławki lub stolika podczas zajęć);
 • trzymanie się tego, co jest przewidziane do realizacji. W sytuacji zmiany w planach konieczne jest uspokojenie, wyciszenie i pełne rzetelne uprzedzenie ucznia o planowanych zmianach. Zmiany muszą być wprowadzane uważnie i planowo, ale nie powinno się ich eliminować;
 • sukcesywne (nie jednorazowo) zapoznawanie ucznia z planem budynku szkolnego – indywidualne oprowadzanie po szkole i wyjaśnianie przeznaczenia pomieszczeń: świetlicy, biblioteki, szatni);
 • eliminowanie bodźców rozpraszających (wzrokowych, słuchowych);
 • zwrócenie uwagi (diagnoza) na możliwą nadwrażliwość ucznia na niektóre bodźce i odpowiednie reagowanie (np. nadwrażliwość słuchowa – zniżanie tonu głosu podczas rozmowy, wzrokowa – tworzenie stonowanych dekoracji w klasie itp.);
 • kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia, zwracanie się do niego po imieniu;
 • robienie przerw między wypowiadanymi zdaniami, tak by dać uczniowi możliwość ich przetworzenia;
 • powtarzanie polecenia, sprawdzanie stopnia jego zrozumienia;
 • zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie polecenia;
 • nie przekazywanie zbyt wielu informacji, a gdy chodzi o polecenia, to wystarczy jedno, co da pewność jego wykonania przez ucznia (dla pewności, można poprosić, aby opisał je własnymi słowami);
 • w razie potrzeby dyskretne zapisywanie(w dużym skrócie i jasnej formie) poleceń dla ucznia (do wykonania w danym dniu) w notesie, który ma na ławce.
 • sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań: Co się wydarzyło? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? itp.;
 • używanie krótkich zdań, prostego i jednoznacznego języka – podawanie jasnych instrukcji;
 • przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej konkretny, popieranie ich tekstem pisanym, obrazem, ilustracją, filmem;
 • uwzględnianie deficytów w zakresie rozumienia niedosłownych wypowiedzi, ironii, metafor, słów i wyrażeń wieloznacznych. Wyjaśnianie ich za pomocą obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń – wrogość;
 • organizowanie zajęć związanych z wyjaśnianiem znaczenia niektórych słów, przysłów, powiedzeń czy metafor;
 • w razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie poszczególnych zadań i prac pisemnych;
 • dzielenie zadania na wieloetapowe krótsze części;
 • zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy rodzice zgłaszają, że nauka w domu trwa godzinami;
 • w miarę możliwości sprawdzanie wiedzy ucznia w formie przez niego preferowanej (np. zamiast śpiewać piosenkę może powiedzieć jej tekst);
 • dostosowanie pomocy dydaktycznych i zadań do zainteresowań ucznia (np. obliczanie różnicy czasu na podstawie rozkładu jazdy autobusów);
 • wykorzystywanie wąskiej i fachowej wiedzy oraz zainteresowań ucznia podczas prowadzenia lekcji;
 • umożliwianie uczniowi – w określonych sytuacjach, a nie zawsze, kiedy ma na to ochotę – mówienia o swoich pasjach i zainteresowaniach;
 • na lekcjach wychowania fizycznego unikanie aktywności ruchowej związanej z rywalizacją. Zwalniane uczniów (z nadwrażliwością słuchową) z ćwiczeń , którym towarzyszy dużego hałas. Dbanie o losowe przydzielanie do grup (uczniowie z ZA są zazwyczaj mniej sprawne i niezgrabne ruchowo oraz mają problemy z graniem zespołowym, co sprawia, że są pomijane lub niechętnie wybierane do grupy zawodników);
 • z powodu impulsywności i problemów w czekaniu na swoją kolej odpytywanie ucznia w pierwszej kolejności;
 • nie zakładanie, że uczeń nie słucha i nie uczestniczy w toku lekcyjnym, jeżeli nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, czy też siedzi bokiem do nauczyciela;
 • podanie dokładnej instrukcji dotyczącej poszczególnych czynności dnia codziennego. Można przygotowywać szczegółowo opisany schemat postępowania, np. w przypadku spędzania przerw międzylekcyjnych.

Taka instrukcja powinna brzmieć mniej więcej tak:

  1. Gdy usłyszysz dzwonek, nie wychodź od razu z klasy;
  2. Upewnij się, że nauczycielka skończyła mówić i pozwoliła wychodzić;
  3. Czekaj tak długo, aż usłyszysz, że możesz już wstać;
  4. Wstań i wyjdź na korytarz;
  5. Spaceruj po korytarzu powoli;
  6. Podejdź do kolegi z klasy i zacznij rozmawiać z nim. O czym? Wybierz: o twoich ulubionych pociągach, o przeczytanej lekturze, o kolegach z klasy;
  7. Podejdź do nauczycielki i zacznij rozmawiać z nią. O czym? Wybierz: o uczniach twojej klasy, o trudnym zadaniu matematycznym, o twoim zachowaniu w trakcie lekcji;
  8. Nie denerwuj się, kiedy rozmowa nie powiedzie się tak, jakbyś tego chciał;
  9. Wróć do klasy, wyciągnij z plecaka kanapkę i zjedz ją;
  10. Wyjdź z powrotem na korytarz;
  11. Gdy usłyszysz dzwonek, kieruj się powoli do swojej klasy;
  12. Zajmij swoje miejsce;
  13. Przygotuj książki i przybory do kolejnej lekcji;
  14. Słuchaj uważnie tego, co mówi nauczycielka;

Im prościej, krócej i jaśniej będą kierowane uwagi, tym większe prawdopodobieństwo, że je usłyszy, zrozumie i wykona polecenia.