Wymagania edukacyjne w praktyce zawodowej nauczycieli

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania. Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa.

Wymagania edukacyjne to oczekiwane przez nauczyciela osiągnięcia ucznia, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, sformułowane w oparciu o realizowany przez nauczyciela program nauczania. Sformułowanie wymagań polega na takim opisie czynności uczniów, aby ocena ich osiągnięć stała się możliwa.

Na początku roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy informują m.in. o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, a także o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Przedstawiamy pełną listę zagadnień do przekazania rodzicom na wrześniowych wywiadówkach.

Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony oraz wskazywać, w jaki sposób nauczyciel zamierza osiągnąć założone cele. Muszą się w nim znaleźć informacje o sposobie organizacji procesu nauczania w klasie, w której prowadzi zajęcia edukacyjne.

Wymagania edukacyjne wynikają z przyjętego programu nauczania

Z przyjętego do realizacji programu nauczania powinny wynikać wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Stanowią one istotny element oceniania wewnątrzszkolnego kreślonego w statucie szkoły. Mogą być w nim przyjęte ogólnoszkolne zasady formułowania wymagań, które każdy nauczyciel powinien uwzględniać przy opracowywaniu wymagań przedmiotowych.

Różne modele budowania wymagań edukacyjnych

Budowanie wymagań edukacyjnych może odbywać się według różnych modeli, np.: wielopoziomowego, obejmującego wymagania:

 • konieczne,
 • podstawowe,
 • rozszerzające,
 • dopełniające,
 • wykraczające.

Konsekwencją wyboru modelu wielopoziomowego jest budowanie obszernego rejestru szczegółowych wiadomości i umiejętności przypisanym ocenom szkolnym.

trzypoziomowego, obejmującego wymagania:

 • podstawowe,
 • rozszerzające,
 • dopełniające,

dwupoziomowego, obejmującego wymagania:

 • podstawowe,
 • ponadpodstawowe.

Można ustalić zakresy wymagań na poszczególne oceny, np. dopuszczający – wymagania konieczne (K), dostateczny – wymagania podstawowe (P), dobry – wymagania rozszerzające (R), bardzo dobry – wymagania dopełniające (D), celujący – wymagania wykraczające (W).

Największe znaczenie mają wymagania podstawowe, które stanowią znaczną część wymagań zawartych w treści programu nauczania. Od nich zależy poprawność sformułowania wymagań na wszystkie oceny szkolne. Ustalanie wymagań należy rozpoczynać od oceny dostatecznej, wyznaczającej granicę między pozytywnymi i negatywnymi wynikami.

6 etapów budowania wymagań edukacyjnych

Autorzy wielu opracowań poświęconych wymaganiom edukacyjnym proponują budowanie ich wg następujących etapów:

 • dobór i zakres treści kształcenia,
 • sformułowanie celów operacyjnych,
 • określenie kategorii celów,
 • przyjęcie kryteriów i liczby poziomów formułowanych,
 • wyodrębnienie wymagań (np. podstawowych i  ponadpodstawowych odpowiadających osiągnięciom uczniów na stopnie szkolne),
 • sprawdzenie hierarchiczności wymagań.

Formułowanie wymagań rozpoczyna się od doboru treści nauczania do poszczególnych stopni szkolnych. Przy projektowaniu wymagań należy kierować się ustalonymi kryteriami wyboru treści z programu nauczania.

Uwaga! Wymagania na stopień wyższy muszą mieścić się w wymaganiach na stopień niższy.

Uwaga! Wymagania edukacyjne – podstawa do ustalenia ocen klasyfikacyjnych

Dobrze sformułowane wymagania edukacyjne powinny być podstawą do ustalenie ocen klasyfikacyjnych dla uczniów podczas klasyfikacji śródrocznej i rocznej. 

Oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia nauczyciel powinien rozpoznawać poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanego przez niego programu nauczania uwzględniającego tę podstawę.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *