Zbliżają się wakacje – zostań opiekunem wypoczynku dla dzieci i młodzieży! cz. III

Ewa Ratajczyk

Zgodnie z art. 92p ust.2 ustawy o systemie oświaty Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:

  • nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r., poz. 17)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1939) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  • ukończyła 18 lat;
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
  • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku ( Nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej )

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy (§ 5 ust.2 rozporządzenia) :

1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;

Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

2) poinformowanie kierownika wypoczynku o specjalnych potrzebach uczestników wypoczynku;

3) prowadzenie dziennika zajęć realizowanych podczas wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

4) opracowywanie planu pracy uczestników wypoczynku zorganizowanych w grupę;

5) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;

6) realizacja programu;

7) sprawowanie opieki nad uczestnikami wypoczynku zorganizowanymi w grupę w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

8) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

9) zapewnienie uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opieki w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

10) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Obowiązków kierownika wypoczynku nie łączy się z obowiązkami wychowawcy wypoczynku.

Wychowawca wypoczynku (§ 6 ust. 2 rozporządzenia):

1) sprawuje opiekę nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;

2) zapewnia bezpieczeństwo uczestnikom wypoczynku zorganizowanym w grupę;

3) zapewnia uczestnikom wypoczynku, we współpracy z ratownikiem wodnym, opiekę w czasie korzystania z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;

4) współdziała z kierownikiem wypoczynku w zakresie realizacji programu;

5) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wypoczynku przez uczestników wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

6) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczestnikom wypoczynku;

7) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wypoczynku.

  • Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 20 osób.
  • W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób.
  • Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku, o której mowa w ust. 1 i 2.
  • W przypadku wypoczynku organizowanego wyłącznie dla dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych liczba uczestników wypoczynku w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku powinna być zgodna z liczbą dzieci w oddziale przedszkola specjalnego, oddziale specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym, oddziale szkoły specjalnej oraz oddziale specjalnym odpowiednio w szkole podstawowej ogólnodostępnej, gimnazjum ogólnodostępnym lub szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, właściwej dla wieku tych uczestników, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy ( § 4 ust.1 rozporządzenia )

Źródło :

  • Ustawie o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r., poz. 2230)  – art. 92a, 92b–92t, 96a;
  •  Rozporządzeniu MEN z 30 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 452 ze zm. Dz. U. z 2021 poz. 1548)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *