Zmiany w edukacji w nowym roku szkolnym 2022/2023

Zmiany w zasadach wynagrodzeń nauczycieli, modyfikacja ścieżki awansu zawodowego, pojawienie się nowego przedmiotu o nazwie historia i teraźniejszość to jedne z najważniejszych zmian wprowadzonych w nowym roku szkolnym. Co jeszcze przygotował resort edukacji? Warto przeczytać.

Resort edukacji wprowadził zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli –  przede wszystkim zredukował liczbę stopni awansu zawodowego z 4 do 2, usuwając stopień nauczyciela stażysty oraz nauczyciela kontraktowego. Osoba, która rozpoczyna pracę w zawodzie od 1 września 2022, nie posiada więc żadnego stopnia awansu. Może się o niego ubiegać dopiero po 4 latach pracy. W tym czasie nauczyciel odbywa tzw. przygotowanie do zawodu i podlega obowiązkowej ocenie pracy.

Od roku szkolnego 2022/2023 wszystkie klasy pierwsze szkół ponadpodstawowych uczą się zupełnie nowego przedmiotu nazwanego historia i teraźniejszość. Ma on zastąpić dotychczasową wiedzę o społeczeństwie. Zgodnie z komentarzem resortu, celem nauczania historii i teraźniejszości jest zapoznanie uczniów z historią najnowszą, w programie nauczania ujęto bowiem zagadnienia dotyczące historii świata po 1945 roku. Młodzież będzie uczyła się m.in. o katastrofie smoleńskiej czy pandemii koronawirusa.

W związku z wprowadzeniem nowego przedmiotu zmieni się również siatka godzin nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Historia i teraźniejszość ma być wprowadzana stopniowo. Zmiana ta nie będzie obowiązywała uczniów, którzy rozpoczęli naukę w szkole ponadpodstawowej przed rokiem szkolnym 2022/2023.

Od 1 września 2022 roku ulega również zmianie podstawa programowa przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. Autorzy nowego dokumentu, zgodnie z zaleceniami MEiN, zawarli w nim więcej elementów związanych z przysposobieniem obronnym, np. wykorzystywanie broni kulkowej i pneumatycznej, składanie i rozkładanie broni, a także odpowiednie reagowanie w sytuacji zagrożenia spowodowanego działaniami wojennymi. Ponadto w treściach kształcenia uwzględniono elementy wiedzy z terenoznawstwa, cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Największe kontrowersje budzi fakt, że część zajęć miałaby odbywać się w formie praktycznych zajęć na strzelnicach.

W roku szkolnym 2022/2023 czeka nas po raz pierwszy tzw. nowa matura. Egzamin dojrzałości w zupełnie nowej wersji będą zdawać uczniowie, którzy ukończyli ośmioletnie szkoły podstawowe oraz czteroletnie szkoły ponadpodstawowe. Zgodnie z zapowiedziami, maturzyści będą mieli więcej czasu na rozwiązanie arkuszy, ale znajdzie się w nich też o więcej zadań. Już dziś wiele obaw budzi matura ustna z języka polskiego w nowej formule. Przypomnijmy, że ze względu na pandemię Centralna Komisja Egzaminacyjna przez ostatnie dwa lata nie organizowała tej części egzaminu. Przykładowe arkusze w nowej wersji egzaminu zostały umieszczone na stronie www.cke.gov.pl

 

Bez zmian pozostaje natomiast nauka uczniów ukraińskich w roku szkolnym 2022/2023 w polskich szkołach. Nadal istnieje możliwość tworzenia tzw. oddziałów przygotowawczych, przyjmowania dzieci do klas polskich ze zwiększoną liczbą uczniów, zatrudniania nauczycieli ukraińskich, a także polskich na świadczeniach kompensacyjnych oraz wypracowywanie przez nauczycieli większej liczby nadgodzin niż standardowy limit 9 nadgodzin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *