Zmiany w tworzeniu klas mundurowych od 1 stycznia

Klasy wojskowe i policyjne nie są nowością na gruncie polskiego systemu oświaty, jednak do tej pory ich funkcjonowanie nie było w żaden sposób sformalizowane i uporządkowane w aktach prawnych. Nie istniały w związku z tym żadne standardy kształcenia. Teraz to się zmieniło, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe w zakresie tworzenia tzw. klas mundurowych.

Klasy wojskowe i policyjne nie są nowością na gruncie polskiego systemu oświaty, jednak do tej pory ich funkcjonowanie nie było w żaden sposób sformalizowane i uporządkowane w aktach prawnych. Nie istniały w związku z tym żadne standardy kształcenia. Teraz to się zmieniło, ponieważ od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo Oświatowe w zakresie tworzenia tzw. klas mundurowych.

Zgodnie z nową nomenklaturą mówimy o „oddziałach przygotowania wojskowego”, które z założenia mają ułatwić młodym ludziom dostanie się na uczelnie wojskowe lub podczas rekrutacji do wojska. Ważne jest również to, że będą one działały w oparciu o ujednolicony program, polegający głównie na prowadzeniu zajęć z zakresu edukacji wojskowej, układany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MON określi także liczebność klas oraz liczbę zajęć praktycznych i teoretycznych.

Pierwszą rekrutację do oddziałów przygotowania wojskowego zaplanowano na rok szkolny 2020/2021 a nabór wniosków od zainteresowanych szkół rozpocznie się wiosną 2020 roku. O utworzenie klas tego typu będzie mogła się starać każda szkoła ponadpodstawowa – co ważne – także ta, która nie posiadała do tej pory żadnego doświadczenia w zakresie prowadzenia „mundurówek”. Warunkiem utworzenia oddziału przygotowania wojskowego  będzie bowiem uzyskanie zgody ministra obrony narodowej.

Zgoda taka zostanie wydana po uprzednim zasięgnięciu opinii właściwego kuratora oświaty oraz szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego a także po ustaleniu, po pierwsze, czy dana szkoła spełnia odpowiednie warunki do zorganizowania zajęć wojskowych, np. czy posiada odpowiednio przeszkoloną kadrę, po drugie, czy istnieje realne zapotrzebowanie wojska na rekrutację przyszłych żołnierzy na danym obszarze kraju. Oto szczegółowe warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia:

  • zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć wojskowych;
  • realne zapotrzebowanie na rekrutację do Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej na danym obszarze;
  • możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych;
  • uzyskanie pozytywnej opinii oceny dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

Ważne! Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca danego roku szkolnego. Do wniosku należy obowiązkowo dołączyć także opinię rady pedagogicznej w tej sprawie.

Istotne jest to, że MON oferuje realne wsparcie tych szkół, które pozyskają zgodę na utworzenie oddziałów wojskowych, m.in. w zakresie szkoleń kadry nauczycielskiej, dofinansowania zakupu mundurów, potrzebnego sprzętu a także w zakresie udostępnienia obiektów wojskowych w celu realizacji zajęć praktycznych.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *