Agresji Mówimy Stanowcze „Nie”

Kolejny przykład dobrej praktyki – tym razem profilaktyka agresji.

 Przykład dobrej praktyki

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

 Autor/ autorzy działania:   mgr Magdalena Śleziak, mgr Sabina Gawlińska

 Czas trwania działania:    rok szkolny 2014/2015

 Forma zajęć:  pogadanki, gazetki szkolne, przedstawienie teatralne

 Adresat zajęć:  uczniowie, nauczyciele

Cel działania: 

– integracja społeczności uczniowskiej,

– aktywizowanie uczniów,

– uczulenie uczniów na problemy związane z agresją

– budowanie przyjaznego klimatu szkoły,

– wspólne spędzanie wolnego czasu. 

Szczegółowy opis działania: 

Położyć  przemocy  trzeba kres
By uniknąć  ludzkich  łez
Precz  z przemocą  precz ze złem (…)

To hasło towarzyszyło szeregowi zadań organizowanych w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy, związanych z szeroko pojętą agresją. Chcąc uczulić uczniów na problem agresji w szkole i poza nią panie mgr Magdalena Śleziak i mgr Sabina Gawlińska koordynowały i czuwały nad przebiegiem kilku akcji, które miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z agresją. Przemoc jest  zjawiskiem, z którym   coraz  częściej  mamy do czynienia. Również  szkoła bywa miejscem, gdzie zaczyna panoszyć się agresja. Dlatego też to ważne stało się, aby  uzmysłowić dzieciom, jakie są jej przejawy, konsekwencje prawne. Na korytarzu w widocznym miejscu została wykonana gazetka „AGRESJA – WIDZISZ- REAGUJ!!!”, na której umieszczone zostały informacje definiujące agresję,  jej  rodzaje oraz przedstawione akty prawne opisujące to pojęcie. Również w klasach na lekcjach wychowawczych uczniowie wraz z wychowawcami szczegółowo omawiali problem agresji, definiując go i próbując zrozumieć mechanizm jego działania.

Do akcji włączyła się również pani pedagog mgr Izabela Zwolińska, która przygotowała i przeprowadziła pogadanki wśród uczniów dotyczące tego problemu. Uwieńczeniem wyżej wymienionych akcji był krótki  apel, na którym uczniowie pod opieką  nauczycieli koordynujących akcję w przystępny i obrazowy sposób zaprezentowali scenki „z życia szkolnego”, podejmujące problem przemocy.
Na koniec Pani Dyrektor podsumowała  przeprowadzone akcje i uczuliła uczniów, żeby zapobiegać przejawom agresji i zwracać szczególną uwagę na to,
gdy komuś dzieje się krzywda.

Efekty działania:

– uczniowie dowiedzieli się jakie są konsekwencje prawne zachowań agresywnych,

– uczniowie poznali rodzaje agresji, nauczyli się reagowania na wszelkie przejawy zachowań agresywnych,

– dzieci brały aktywny udział w zajęciach,

– przeprowadzone akcje okazję do integracji społeczności szkolnej,

– uczniowie mieli okazję do zaprezentowania talentu i pomysłowości,

Osoby/ instytucje współpracujące i zakres współpracy:

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy,

– wychowawcy klas I – VI pełniący opiekę nad uczniami w czasie zajęć,

– pedagog szkolny

Informacje dodatkowe: Relacje akcji zostały zamieszczone na szkolnej stronie internetowej www.spzabnica.cba.pl , a informacja o nich znalazła się w gazecie „Nowiny z Gminy”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *