Arkusz organizacyjny – jak rozdysponować „godziny dyrektorskie”?

Marzec każdego roku, to okres wytężonej pracy dyrektorów szkół związanej z opracowaniem arkuszy organizacji na przyszły rok szkolny. W dzisiejszej publikacji spróbujemy odpowiedzić na pytanie w jaki sposób można przydzielać tzw. godziny dyrektorskie.

Marzec każdego roku, to okres wytężonej pracy dyrektorów szkół związanej z opracowaniem arkuszy organizacji na przyszły rok szkolny.

W dzisiejszej publikacji spróbujemy odpowiedzić na pytanie w jaki sposób można rzydzielać tzw. godziny dyrektorskie. Ale zanim przejdziemy do sedna zagadnienia, kilka ważnych informacji:

 1.  Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym. (Art.110. ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola – jest całkowicie odpowiedzialny za jego zapisy. (Art.110. ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
 3. Dyrektor odpowiedzialny jest za zaopiniowanie arkusza w związkach zawodowych – zapraszam do zapoznania się z oddzielnym artykułem na ten temat.
 4. Pamiętać należy o zachowaniu terminowości prac nad arkuszem.
 5. Arkusz organizacyjny to rodzaj umowy – jest związany z planem finansowym (wydatkowaniem publicznych środków finansowych) oraz bezpośrednio z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników.

Poniżej przypomnienie podstawowego terminarza prac związanego z opracowaniem i zatwierdzeniem arkusza organizacji szkoły na rok szkolny 2021-2022:

 1. Do 2 kwietnia 2021r. opracowujemy projekt arkusza organizacji.
 2. 2 kwietnia 2021r. to również ostateczny termin przekazania arkuszy do zaopiniowania przez związki zawodowe.
 3. Związki mają 10 dni roboczych (uwaga okres świąteczy) na zaopiniowanie – ostateczny termin przekazania przez związki zawodowe opinii na temat arkusza to 19 kwietnia 2021r.
 4. Do 21 kwietnia 2021r. należy wraz z opinią związków zawodowych przekazać arkusz do zatwierdzenia w organie prowadzącym. ( SOSW oraz PPP do 30 kwietnia 2021r.)
 5. Organ prowadzący opiniuje arkusz w organie nadzoru pedagogicznego – do 6 maja 2021r. musi złożyc arkusz do zaopiniowania.
 6. Organ nadzoru pedagogicznego ma 10 dni roboczych na zaopiniowanie – ostateczny termin to 20 maja 2021r.
 7. Po otrzymaniu opinii z organu nadzoru pedagogicznego organ prowadzący do 29 maja 2021r. zatwierdza arkusz organizacj na rok szkolny 2021-2022.

Dyrektor szkoły, opracowując arkusz organizacji i rozdysponowując godziny zajęć dla poszczególnych klas, posługuje się rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639 z późn. zm.)
Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 4 rozporządzenia, dyrektor określa również wymiar godzin do „dyspozycji dyrektora” szkoły.

Pamiętać należy, że rozporządzenie definiuje również rodzaje zajęć, na jakie godziny te mogą być przeznaczone.

 

Z godzin do dyspozycji dyrektora mogą być realizowane następujące zajęcia:

a)     zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów,

b)     w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – również na zajęcia związane z kształtowaniem kompetencji zawodowych,

c)     w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz technikum, jeżeli kształcenie w zawodzie szkolnictwa branżowego tego wymaga – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Zajęcia z puli godzin „dyrektorskich” są zajęciami, o charakterze fakultatywnym i nie są obowiązkowe dla ucznia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *