Awans zawodowy nauczycieli w pigułce – cz. II

Tydzień temu ukazała się pierwsza cześć artykułu Bożeny Brzozowskiej na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli. Dzisiaj publikujemy kolejne najważniejsze informacje na ten temat.

Tydzień temu ukazała się pierwsza cześć artykułu Bożeny Brzozowskiej na temat zmian w awansie zawodowym nauczycieli (dostępna TUTAJ). Dzisiaj publikujemy kolejne najważniejsze informacje na ten temat.

8. Zatrudnienie nauczyciela na czas nieokreślony

Jeżeli nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, wtedy po 2 latach przygotowania do zawodu dyrektor zatrudni nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przy czym możliwe będzie zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony:

 • w celu zastępstwa innego nieobecnego nauczyciela,
 • w ramach potrzeb podyktowanych organizacją nauczania.

Jeśli natomiast nauczyciel nie uzyska wymaganej dobrej oceny pracy, wtedy w grę będzie wchodziła wyłącznie roczna umowa o pracę na czas określony.

Po 2 latach przygotowania do zawodu dyrektor będzie mógł zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, pod warunkiem, że nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy (w przypadku uzyskania negatywnej byłby już zwolniony).

 

9. Druga ocena pracy nauczyciela

W trakcie ostatniego roku przygotowania do zawodu dyrektor będzie musiał ponownie dokonać oceny pracy nauczyciela. Obowiązywać będą takie same reguły, jak w przypadku pierwszej oceny. Także na tym etapie będzie wymagana co najmniej dobra ocena pracy.

Jeśli nauczyciel uzyska negatywną ocenę pracy, wtedy pozostanie mu znalezienie pracy w innej szkole i odbycie dodatkowego przygotowania do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

 

10. Druga, komisyjna ocena pracy

Jeżeli nauczyciel uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, wówczas kolejnym krokiem będzie druga obserwacja zajęć. W tym celu dyrektor powoła komisję w składzie:

 • dyrektor (przewodniczący),
 • ekspert z listy ekspertów MEiN posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej,
 • doradca metodyczny, nauczyciel konsultant, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, z tej samej lub innej szkoły,
 • przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela organizacji związkowej (na żądanie nauczyciela).

Komisja ta dokona godzinnej obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela.

Następnie omówi z nauczycielem te zajęcia.

Omówienie będzie dotyczyło:

 • umiejętności nauczyciela, w szczególności w zakresie elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na zajęciach,
 • kultury osobistej,
 • komunikacji werbalnej i pozawerbalnej między uczniem a nauczycielem.

W związku z omówieniem z nauczycielem będzie przeprowadzana rozmowa dotycząca:

 • zastosowanych przez nauczyciela metod i form pracy,
 • indywidualizacji nauczania, w trakcie której nauczyciel wykonuje zadanie wskazane przez komisję z użyciem narzędzi multimedialnych, o ile narzędzia takie nie były wykorzystane w trakcie tych zajęć.

Na tej podstawie komisja wyda pozytywną lub negatywną opinię na temat zajęć. W przypadku opinii pozytywnej nauczyciel będzie mógł składać wniosek o nadanie stopnia mianowanego.

            Z kolei w razie opinii negatywnej nauczycielowi pozostanie:

 • wniosek do dyrektora o ponowną komisyjną obserwację zajęć (w terminie 14 dni od otrzymania opinii) albo
 • odbycie dodatkowego przygotowanie do zawodu w wymiarze 1 roku i 9 miesięcy.

Jeżeli zaś po ponownej obserwacji zajęć komisja wyda opinię negatywną, wtedy nauczycielowi pozostanie jedynie dodatkowe przygotowanie do zawodu przez 1 rok i 9 miesięcy.

 

 

W czasie dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciel będzie musiał ponownie poddać się:

 • ocenie pracy,
 • komisyjnej obserwacji zajęć.

 

11. Wystawienie zaświadczenia nauczycielowi

Po zakończeniu okresu przygotowania do zawodu nauczycielowi wystawia się zaświadczenie dotyczące tego okresu.

 Musi ono zawierać informacje o:

 • odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie przygotowania do zawodu (w tym wszystkie szkoły, w których nauczyciel odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela),
 • przyczynie ewentualnego skrócenia okresu przygotowania do zawodu i zgodzie dyrektora na to skrócenie (jeżeli była wymagana – zob. wyżej),
 • ewentualnym odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w tym okresie.

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *