Awans zawodowy w czasie epidemii

Do naszej redakcji napływają pytania związane z awansem zawodowym w czasie epidemii – czy staże zostaną wydłużone? Czy trzeba modyfikować plany rozwoju zawodowego? Jak będą wyglądały postępowania kwalifikacyjne?. Przedstawiamy najważniejsze informacje w tym zakresie.

Czy w związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych w szkołach staż na kolejny stopień awansu zawodowego zostanie wydłużony?

Nie. Nie ma do tego żadnych przesłanek. Nie zmieniono żadnych przepisów prawa oświatowego w tym zakresie. Nauczyciele cały czas pracują, zmienił się jedynie charakter pracy na zdalny. Proces edukacyjny jest realizowany, a więc i staż trwa nadal – nie został zawieszony.

Warto w tym miejscu odwołać się do zapisów Karty Nauczyciela, w której dokładnie wskazano warunki do wydłużenie okresu stażu:

Art. 9d. 5. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu pozostawania w stanie nieczynnym, czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy i urlopy, o których mowa w ust. 5a, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

5a. W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczanie zdalne nie stanowi więc powodu, dla którego należałoby wydłużyć staż na kolejny stopień awansu zawodowego.

Co z nauczycielami, którzy w chwili obecnej korzystają z prawa opieki nad małoletnim dzieckiem – czy to może wpłynąć na czas trwania stażu?

Nie. Nie ma do tego podstawy prawnej. Powyżej przywołano art. 9d.5, w który wymieniono dokładne powody nieobecności warunkujące wydłużenie czasu stażu i to tylko w przypadku, gdy trwa ona dłużej niż miesiąc.

Wprowadzono e-learning – czy to wymaga uwzględnienia w planie rozwoju zawodowego? Czy plan rozwoju powinien zostać zmodyfikowany?

Plan rozwoju zawodowego może zostać zmieniony, jeśli nauczyciel lub dyrektor uznają, że pojawiły się istotne okoliczności, które warto uwzględnić w tym dokumencie. Należy jednak pamiętać, że nie zawsze wszystkie założenia oraz cele planu da się zrealizować i nikt zapewne nie przewidział tak nagłej sytuacji jak epidemia koronawirusa. Jeśli staż dobiega końca w tym roku szkolnym, spokojnie można pozostawić ten plan w pierwotnej wersji – i tak zapewne jego zdecydowanie większą część udało się już zrealizować. Jeśli jednak staż trwać będzie kolejny rok lub kolejne lata, warto zastanowić się nad modyfikacjami tak, aby plan był „szyty na miarę” możliwości nauczyciela w związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Jak zrealizować wymóg hospitacji?

Wbrew pozorom zadanie wcale nie jest trudne. Skoro do tej pory opiekunowie stażu oraz dyrektorzy szkół obserwowali zajęcie stacjonarne, to dlaczego nie mogliby obejrzeć zajęć online? Jeśli prowadzimy zajęcia tzw. live w systemie nauczania zdalnego synchronicznego, to po prostu zapraszamy naszego opiekuna stażu i dyrektora do wzięcia udziału w takiej lekcji (zapraszamy do okna webinarowego lub wysyłamy zaproszenie do grupy w danych programie komputerowym  lub komunikatorze społecznym). Jeśli chcemy pokazać zajęcia online w systemie asynchronicznym (nie kontaktujemy się na żywo z uczniami, tylko przygotowujemy materiały, zasoby internetowe i wysyłamy do samodzielnego uzupełnienia) przesyłamy do oceny scenariusz takich zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi, które przygotowaliśmy wcześniej. Można także zorganizować lekcję online otwartą, na którą warto zaprosić kolegów i koleżanki uczących także innych przedmiotów.

Co z postępowaniem kwalifikacyjnym lub egzaminem?

O to nie należy się martwić, ponieważ za organizację postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminu są odpowiedzialne organy, które odpowiednio wcześniej poinformują o sposobie przeprowadzenia tego typu działań. W chwili obecnej wiemy, że obostrzenia związane z epidemią będą powoli łagodzone, istnieje więc duża szansa, że przy zachowaniu ustalonych norm reżimu sanitarnego nasze postępowania i egzaminy odbędą się w normalnych terminach.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *