Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole – wybrane zagadnienia. Część 1

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej. Na co należy zwrócić uwagę, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole?

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach kierunków polityki oświatowej. Nic dziwnego, bowiem zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, to z jednej strony  najważniejszy obowiązek dyrektora szkoły, z drugiej zaś rzecz niezmiernie trudna, biorąc pod uwagę złożoność całego zagadnienia. Na jakie niebezpieczeństwo mogą być narażeni uczniowie w szkole?  Na co należy zwrócić uwagę, dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole?

Wypadki  uczniów mogą być związane z niedostatecznie zabezpieczonym budynkiem, drogą do szkoły, czy jej otoczeniem. Na podniesienie poziomu ryzyka może mieć też wpływ duże zagęszczenie uczniów w szkole. Należy tez przywiązywać wagę do bezpieczeństwa podczas lekcji – pracownie, szczególnie chemiczne, fizyczne, sala gimnastyczna, boisko szkolne i inne pomieszczenia do zajęć dydaktycznych, muszą być odpowiednio zabezpieczone i wyposażone. Temat bezpieczeństwa w kontekście szkoły będzie dotyczyć też zbiorowego żywienia, bowiem stołówka szkolna musi spełniać najwyższe standardy higieny i bezpieczeństwa. To wszystko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne uczniów. Nie zapominajmy jednak, że istotne są również zagadnienia bezpieczeństwa psychicznego dzieci i młodzieży, zatem zadaniem szkoły jest również eliminowanie czynników wpływających na zaburzenie poczucia bezpieczeństwa dziecka, takich jak stres, strach, bezsilność związana z niepowodzeniami w szkole, czy agresja i przemoc płynąca ze strony rówieśników zarówno w rzeczywistości realnej, jak i w sieci.

Zadania  szkoły zamykające się w sferze odpowiedzialności zapewnienia bezpieczeństwa uregulowane są przepisami prawa. Poniżej krótki przegląd.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329   z późn. zm.)

Art.1.System oświaty zapewnia w szczególności:   
2)   wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;                                                         
10)  utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;                                                                                                                                                       
12)  opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;                                             
16)  upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Art. 4. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 5 ust.7 Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki wychowania i opieki (…)

Art. 33 ust.2 (…) nadzorowi pedagogicznemu podlega w szczególności(…) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Art. 34a. ust. 2 (…) nadzorowi /organów prowadzących/ podlega w szczególności (…)  przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów (…).

Za wszystko odpowiada oczywiście dyrektor szkoły, dlatego to po jego stronie leży wzmożona czujność nad przestrzeganiem przez wszystkich obowiązujących przepisów bhp, bowiem jak stwierdza  art. 39 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektor szkoły lub placówki w szczególności (…) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne (…).

Odpowiedzialność dyrektora szkoły wpisana jest również w Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Art. 7. 1Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)   dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;

2)   realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;

3)   tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;

4)   zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)   zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;

6)   zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Jeżeli chodzi o organizację zajęć dydaktycznych od strony bezpieczeństwa uczniów, najważniejsze informacje zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach. Przepisy tu wskazane dyrektor musi stosować każdego dnia, a dotyczą one w szczególności sposobu zabezpieczenia obiektu, organizacji zajęć lekcyjnych, planu ewakuacji i innych. Zatem dyrektor szkoły musi co najmniej raz w roku, dokonać kontroli bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, oraz zgodnie z potrzebami określić kierunki ich poprawy.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *