Bezpieczeństwo w przedszkolu – zadania dyrektora

Wszelkie działania w przedszkolu muszą odpowiadać głównemu celowi – zapewnienie bezpieczeństwa dziecka. Dyrektor i pracownicy powinni uświadamiać sobie odpowiedzialność w tym zakresie.

Zadaniem dyrektora przedszkola  jest stwarzanie wychowankom warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego. Dyrektor  traktujący zdrowie i życie uczniów, wychowanków jako wartość naczelną, zapewnia im bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy w czasie ich pobytu w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych  poza jego terenem. Wymaga to funkcjonalnego zagospodarowania budynku przedszkolnego i terenów przyprzedszkolnych, sprawnego funkcjonowania urządzeń sanitarnych i przeciwpożarowych, właściwego oświetlenia sal, korytarzy i innych pomieszczeń. Niezbędna jest troska o bezpieczne drogi ewakuacyjne i komunikacyjne. W bezpiecznym i higienicznie urządzonym  przedszkolu stoliki wychowanków i krzesła są dostosowane do ich wzrostu.

            Dyrektor  dąży i egzekwuje przestrzeganie ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę, czystości przedszkola i jego otoczenia.  Nauczyciele i dzieci znając zasady bezpieczeństwa starają się nie stwarzać zagrożenia dla swego zdrowia i życia. Wycieczki szkolne mają zapewnioną kompetentną i wystarczającą opiekę. W celu uniknięcia zagrożeń, w budynku regularnie przeprowadza się przeglądy techniczne obiektu i sporządza protokoły, zawierające wnioski w sprawie remontów i konserwacji, służących poprawie stanu bezpieczeństwa.

                 Przy urządzaniu placu zabaw dyrektor  przedszkola musi pamiętać, że urządzenia do zabawy nie powinny przekraczać 3 metrów wysokości, a wszelkie platformy, które znajdują się na wysokości wyższej niż 60 cm powinny posiadać zabezpieczenia w postaci balustrad lub ścianek o wysokości 70 cm. Schodki w urządzeniach przeznaczonych dla młodszych dzieci zawsze powinny posiadać poręcze. Dla starszych dzieci poręcze będą wymagane, gdy schody przekraczają 100 cm wysokości. Wszyscy nauczyciele od początku swojej pracy powinni być szczególnie uczulani na zwracanie bacznej uwagi na dzieci właśnie tam, gdzie znajdują się tego typu urządzenia. Na każdym placu zabaw nie tylko przedszkolnym dyrektor umieszcza  obowiązkowo regulamin korzystania z placu zabaw.

            Warto zwrócić uwagę także na rośliny (kwiaty, krzewy, drzewa), które znajdują się na placu zabaw oraz w pobliżu przedszkola. Wiadomo, że o wiele milsze i przyjemniejsze jest przebywanie, gdzie jest dużo zieleni, gdzie kwitną kwiaty, a drzewa dają cień. Należy jednak pamięta, że nie zawsze jest to bezpieczne dla dzieci. Nigdy nie możemy mieć pewności, że dzieci nie wymyślą zabawy, polegającej np. na zjadaniu liści lub kwiatów, czy owoców roślin rosnących na placu. Zatem zanim na placu posadzone zostaną jakiekolwiek rośliny dyrektor lub osoba wyznaczona przez dyrektora powinna sprawdzić lub dowiedzieć się, czy nie są one szkodliwe, czy wręcz trujące.

            Nie mniej ważną kwestię, o której nie można w tym miejscu nie wspomnieć jest sprawa zabawek, które stanowią nieodzowny element w życiu dziecka. Dyrektor oraz nauczyciele wybierając zabawki muszą zwracać uwagę na odpowiednie atesty. Ważne jest aby kierować się wielkością zabawki, sprawdzić dokładnie jej elementy składowe oraz poziom toksyczności materiałów, z jakich została wykonana.

            Dzięki opracowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  liście rzeczy,  na które warto zwrócić uwagę przy zakupie zabawek dyrektor bez problemu może sprawdzić czy dana zabawka odpowiada wymogom. Lista ta zawiera wytyczne dotyczące:

Oznaczenia – zabawka musi posiadać odpowiednie informacje o przeznaczeniu dla danej grupy wiekowej. Informacja o tym, że produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3. roku życia, to wyraźne ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z użytkowaniem przez młodszego konsumenta.

Materiałów i wykończenia – zabawki nie mogą mieć ostrych krawędzi bądź widocznych jeszcze przed zakupem uszkodzeń. Ponadto, nie powinny stwarzać zagrożenia dla dzieci w kontakcie z oczami, śluzówką czy skórą.

Elementów – należy sprawdzić, czy zostały należycie przymocowane, gdyż dziecko może je połknąć. Dodatkowych informacji- należy pamiętać, że zabawki przy użyciu których dziecko może się przemieszczać muszą mieć łatwy i skuteczny system hamowania, a elektryczne nie mogą by zasilane prądem o napięciu przekraczającym 24 V. Instrukcji obsługi- niewłaściwy montaż może być przyczyną tragedii. Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz zasadami konserwacji sprzętu.

            Należy wspomnieć o bezpieczeństwie dzieci oraz personelu podczas  spacerów i wycieczek. W organizacji wycieczek współdziałają  nauczyciele, rodzice oraz sam dyrektor. Podstawę prawną w zakresie organizacji spacerów i wycieczek stanowi Rozporządzenie MENiS z dnia 08 listopada 2001r. W sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Ta forma działalności przedszkola ma na celu m.in. upowszechnienie różnorodnych form aktywnego wypoczynku, podnoszenia u dzieci sprawności fizycznej, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach. Zadaniem dyrektora jest sprawdzenie czy organizacja i program wycieczki jest przystosowany do wieku dzieci ich zainteresowań i potrzeb, a także stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgodny rodziców jak też prawnych opiekunów. Podpisane oświadczenia przechowuje kierownik wycieczki lub dyrektor przedszkola.

Przed każdą wycieczką kierownik zobowiązany jest  zgromadzić i dostarczyć dyrektorowi następującą dokumentację: kartę wycieczki, harmonogram wycieczki, listę uczestników i zgody rodziców.

            Zadaniem dyrektora jest, nadzór aby liczba opiekunów grupy była zgodna z zasadami bezpieczeństwa. Podczas wycieczki pieszej 2 opiekunów na 25 dzieci. W wycieczkach autokarowych 1 opiekun na 10 dzieci starszych oraz 1 opiekun na 6 dzieci młodszych. Dyrektor jak i kierownik wycieczki na kilka dni przed wyjazdem autokarem ma obowiązek zgłosić prośbę na policje o dokonanie kontroli pojazdu. Oczywiście dyrektor odpowiada również nie tylko za dzieci ale także za nauczycieli i personel niepedagogiczny zatrudniony w placówce.

Karolina Fidos – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli Eko-Tur

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *