Chrońmy dane!

Zmiany w zasadach ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych.

1 stycznia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz.1662).

Ustawa wprowadza liczne zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Oto najważniejsze z nich:

  • Nowe zadania dyrektora szkoły, jako administratora danych osobowych(ADO) szkole/placówce
  • Zmiany w ewidencjonowaniu zbiorów danych osobowych prowadzonych przez szkołę/placówkę

Administrator danych osobowych (ADO), który powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) i zgłosił go do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) nie będzie podlegał obowiązkowi rejestracji zbiorów danych osobowych (z wyjątkiem zbiorów zawierających dane, o których mowa w art. 27, ust. 1, a więc tych, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, stan zdrowia, przynależność partyjną i inne wrażliwe informacje).

  • Inna rola i zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

Uprawnienia i zadania ABI, jego kompetencje oraz warunki do pełnienia tej funkcji jak też umiejscowienie go w strukturze organizacyjnej szkoły/placówki określa ustawa.

  • Zmienione zasady prowadzenia kontroli przez GIODO

ABI uzyskuje z mocy ustawy szereg uprawnień kontrolnych, które dotychczas przysługiwały GIODO. ABI sporządza sprawozdania dla GIODO.

  • Zmiany w dokumentacji i ewidencji dotyczącej ochrony danych osobowych

Szczegóły zmian poznacie Państwa biorąc udział w szkoleniach organizowanych na terenie całego kraju.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *