Co dalej z edukacją włączającą? – cz. II

Dokładnie tydzień temu opublikowaliśmy artykuł Jacka Jagiełły na temat edukacji włączającej. Dzisiaj kontynuujemy, pokazując proponowane przez ministerstwo standardy pracy z uczniami.

Pierwsza część artykułu dostępna tutaj

Z punktu widzenia nauczycieli, w edukacji włączającej, szczególnie ważne są rozwiązania dotyczące modelu dokonywania diagnozy potrzeb uczniów. Zgodnie z założeniami ustawy, w ocenie dzieci będą uwzględniane informacje z obserwacji tego, jak funkcjonują w codziennych sytuacjach, na jakie trudności napotykają, oraz  jaki wpływ ma na to środowisko, w którym egzystują. Analizowane będą również efekty uczenia się (ocenianie) i wyniki diagnozy specjalistycznej, jeżeli taka zostanie przeprowadzona (np. stwierdzenie zaburzenia neurorozwojowego). Kluczowym celem będzie rozpoznanie wszelkich barier utrudniających uczenie się, rozwój dziecka i jego włączenie społeczne oraz ustalenie planu działań, umożliwiającego przezwyciężenie tych barier. To w konsekwencji ma zagwarantować poprawę szeroko rozumianych osiągnięć ucznia.

Obok nauczycieli i specjalistów również uczniowie będą zaangażowani w proces oceny funkcjonalnej. Będą mogli bowiem przekazywać informacje na temat doświadczanych trudności i potrzeb, a od nauczycieli i specjalistów otrzymają informacje zwrotne dotyczące tego, w jaki sposób mogą poprawić swoje wyniki w nauce, oraz jak otrzymać wsparcie w rozwijaniu samooceny procesu uczenia się i podejmowaniu odpowiedzialności za własne osiągnięcia.

Powyższa ocena będzie realizowana na trzech poziomach, z wykorzystaniem narzędzi służących rozpoznawaniu potrzeb dzieci, w które nauczyciele mają być wyposażeni.

Przewiduje się tu tzw.:

Standard A – uniwersalne instrumenty wsparcia zapewnianego wszystkim dzieciom i uczniom.

Standard B – wsparcie edukacyjno-specjalistyczne udzielane na podstawie rozpoznania dokonanego w szkole przez nauczyciela lub w trakcie konsultacji zespołowych (wspólnego, zespołowego rozpoznawania potrzeb, monitorowania postępów uczniów oraz oceny efektywności działań przez kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną przedszkola lub szkoły) i w ramach własnych zasobów szkoły.

Standard C – dodatkowe wsparcie edukacyjno-specjalistyczne dla uczniów potrzebujących zwiększonej i długotrwałej pomocy uruchamianej na podstawie oceny funkcjonalnej przeprowadzanej w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Powyższe ustalenia obecnie są na etapie procedowania, możliwe, że w proponowanych standardach pojawią się modyfikacje. Będziemy o tym na bieżąco Państwa informować.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *