Co dokładnie zgłaszają sygnaliści w szkole?

Coraz więcej pytań napływa do naszej Redakcji w związku z unijną dyrektywą o ochronie sygnalistów. Najczęściej dotyczą one tego, co dokładnie podlega zgłoszeniu przez sygnalistę. W związku z tym, nasza prawniczka, Justyna Świder, wyjaśnia wszelkie wątpliwości.

Przedmiotem zgłoszenia sygnalistów mogą być:

1)     naruszenia prawa dotyczące następujących dziedzin:

a)     zamówienia publiczne, z wyłączeniem zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w rozumieniu art. 7 pkt 36 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

b)     usługi, produkty i rynki finansowe;

c)     zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;

d)     bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;

e)     bezpieczeństwo transportu;

f)       ochrona środowiska;

g)     ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;

h)     bezpieczeństwo żywności i pasz;

i)       zdrowie i dobrostan zwierząt;

j)       zdrowie publiczne;

k)     ochrona konsumentów;

l)       ochrona prywatności i danych osobowych;

m)   bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;

n)     interesy finansowe Unii Europejskiej;

o)     rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;

2)     działania prowadzące do zatajenia naruszeń, o których mowa w ppkt 1. 

 

Zgłoszenie informacji o naruszeniu prawa uzyskanej w kontekście związanym z pracą może być dokonane przez:

1)     pracownika Szkoły/Przedszkola/Zespołu, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,

2)     osobę ubiegającą się o zatrudnienie w Szkole/Przedszkolu/Zespole, która uzyskała informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,

3)     osobę świadczącą pracę na rzecz Szkoły/Przedszkola/Zespołu na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

4)     osobę świadczącą pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,

5)     stażystę,

6)     wolontariusza.

Przedmiotem zgłoszenia nie mogą być sytuacje, w których naruszenie prawa dotyczy wyłącznie indywidualnego interesu zgłaszającego.

W przypadku zgłoszenia nieprawdziwych informacji podejmowane są odpowiednie działania mające na celu pociągnięcie zgłaszającego do odpowiedzialności karnej, zgodnie z przepisami ustawy.

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *