Co to znaczy dziecko/uczeń niepełnosprawny?

  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • niewidomy,
  • słabowidzący,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Uczniowie, u których zdiagnozowano w/w rodzaj niepełnosprawności mogą uzyskać w poradni psychologiczno – pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przy czym niepełnosprawność sprzężoną orzeka się w przypadku wystąpienia co najmniej 2 spośród wymienionych  w rozporządzeniu rodzajów niepełnosprawności. Przykładowo o niepełnosprawności sprzężonej mówimy, gdy u dziecka zdiagnozowano niepełnosprawność intelektualną oraz jest to uczeń słabowidzący. Natomiast nie można mówić o niepełnosprawności sprzężonej u ucznia słabosłyszącego, który jest nadpobudliwy psychoruchowo lub ma padaczkę.

Barbara Głąb