Co z praktykami zawodowymi, rekrutacją do szkół, konkursami na dyrektorów szkół i egzaminami? Najnowsze zmiany opublikowane przez MEN

10 kwietnia 2020 minister Piątkowski podpisał kolejne rozporządzenie dotyczące regulacji pracy szkół w czasie epidemii COVID-19. Wprowadza ono istotne zmiany m.in. w zakresie praktyk zawodowych, rekrutacji do szkół, zmian na stanowiskach dyrektorów oraz terminów egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kolejne Rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Co wynika z tego rozporządzenia?

Po pierwsze, uregulowano w nim kwestię praktyk zawodowych. Uczniowie techników i szkół policealnych, którzy powinni byli odbywać praktyki zawodowe w czasie trwania epidemii, mogą je zrealizować do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach (semestrach) programowo wyższych.

W przypadku uczniów uczęszczających do ostatnich klas szkół branżowych I stopnia, będących młodocianymi pracownikami, którzy po zakończeniu okresu nauczania zdalnego nie będą mogli kontynuować nauki zawodu u pracodawcy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, powinni otrzymać roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu, o której mowa w art. 44h ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, za faktyczny okres realizacji nauki zawodu.

Co z rekrutacją do szkół?

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i tzw. klas wstępnych (z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych), jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych to kuratorzy oświaty określą nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie: o których mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2–6, art. 135 ust. 1 pkt 3–7 i art. 136 ust. 1 pkt 2–2d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, do dyrektora szkoły, do której kandydat został przyjęty.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I szkół artystycznych, a w przypadku szkoły policealnej muzycznej i szkoły policealnej plastycznej oraz placówki artystycznej – na semestr pierwszy, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa zaświadczenie, o którym mowa w art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w terminie określonym przez dyrektora tej szkoły artystycznej lub placówki artystycznej.

Co z konkursami na dyrektorów szkół?

Na podstawie nowego rozporządzenia, w przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty przed dniem 2 września 2020 r. organ prowadzący może:

  • przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej jednostki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  • przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.
  • W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty kandydatowi ustalonemu w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wstrzymane egzaminy

Niniejsze rozporządzenie wstrzymuje także procedury przeprowadzania egzaminów maturalnych oraz egzaminu ósmoklasisty. O nowych terminach uczniowie dowiedzą się najpóźniej 3 tygodnie wcześniej – wiadomo, że w chwili obecnej mówi się o drugiej połowie czerwca. Ponadto pojawiły się plany rezygnacji z części ustnej egzaminu maturalnego. Jak będą wyglądać szczegółowe regulacje – póki co, nie wiadomo.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *