Czy art. 42c ust.3 KN dotyczy wychowawcy internatu, który w ramach obowiązków co 5 tyg. ma dyżur w soboty i niedziele?

Gdy nauczyciel wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy, ma zastosowanie art. 42c ust. 3 KN, zgodnie z którym za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, wykonywane w dniu wolnym od pracy, nauczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy. Dzień wolny od pracy powinien być udzielony w okresie tego samego roku szkolnego, chyba że w obowiązujących wewnątrzzakładowych aktach prawa pracy ustalony został inny okres rozliczeniowy. W drugim zdaniu czytamy, że: W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie, w wysokości ustalonej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5.

Stosuje się tu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U.  Nr 22, poz. 181 ze zm.). W § 10 zapisano  Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. Wynagrodzenie powyższe przysługuje za każdą godzinę pracy, i jest obliczane jak za godzinę ponadwymiarową.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *