Czy można zatrudnić nauczyciela w trakcie roku szkolnego na czas określony i na podstawie mianowania?

Jak stanowi art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czy można zrobić to inaczej? O tym dowiesz się z naszego dzisiejszego artykułu.

Karta Nauczyciela określa podstawy nawiązania stosunku pracy z nauczycielem. Przewiduje dwie zasadnicze formy nawiązywania stosunku pracy z nauczycielem: zatrudnienie na umowę o pracę lub na podstawie mianowania. W przypadku umów o pracę Karta Nauczyciela określa jeszcze, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

Jak stanowi art. 10 ust. 7 Karty Nauczyciela, w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Należy jednak pamiętać, że powyższy artykuł jest podstawą zatrudnienia nauczyciela w dwóch przypadkach:

  • Zaistnienia  potrzeby wynikającej z organizacji nauczania,
  • Konieczności zastępstwa nieobecnego nauczyciela, przy czym wskazano, że dotyczy to również także zatrudnienia w trakcie roku szkolnego.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku spełnienia przesłanek, nauczyciel, również w trakcie roku szkolnego, może zostać zatrudniony na umowę o pracę na czas określony. Nie ma w tym przypadku znaczenia, jaki stopień awansu zawodowego posiada.

Przepisu tego nie należy jednak odczytywać jako nakazu zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony w każdej sytuacji, gdy do zatrudnienia nauczyciela dochodzi w trakcie roku szkolnego. Zwróćmy bowiem uwagę, że z kolei art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela, który określa przesłanki zatrudnienia nauczyciela mianowanego i dyplomowanego na podstawie mianowania, nie zawiera warunku zatrudnienia wraz z początkiem roku szkolnego.

W przypadku niespełnienia przesłanek z art. 10 ust. 7 , zatrudniając nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w trakcie roku szkolnego, powinniśmy zatrudnić tych nauczycieli na podstawie mianowania, jeżeli spełnione zostaną warunki zapisane w art.10 ust. 5 KN:

Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4;
  • posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
  •  istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *