Czy nauczyciel, który posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz certyfikat advance może uczyć języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej?

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50, poz. 400) „Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 2 ust. 1 (tutaj wymienione są m. in. licea ogólnokształcące), § 3, 4 i 9, z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych, posiada osoba, która: (…)  4) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku (specjalności) i legitymuje się: (…)  b) Świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia oraz posiada przygotowanie pedagogiczne”.

W załączniku czytamy:  „2. Zaawansowana znajomość języka: 1) język  angielski: a) Certificate in Advanced English (CAE), University of Cambridge ESOL Examinations (dawniej University of Cambridge Local Examinations Syndicate), ocena A, B lub C.

Wniosek zatem, że nauczyciel,  który  posiada wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz certyfikat CAE z oceną A, B, C może uczyć języka angielskiego w szkole ponadgimnazjalnej”.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *