Czy nauczyciel musi składać raporty na temat zdalnego nauczania?

Wciąż pojawiają się nowe wątpliwości i pytania związane z nauczaniem zdalnym. Dziś rozstrzygamy kluczową kwestię pisania przez nauczycieli raportów, sprawozdań – trzeba czy nie trzeba?

W Rozporządzeniu MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy, że:

§ 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”, w szczególności:

7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;

§ 6. 1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. Nadzorowi podlega w szczególności  sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań.

Z powyższych zapisów jednoznacznie wynika, że dyrektor szkoły trzyma pieczę nad jakością e-learningu w swojej placówce i współpracując z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, musi umieć wskazać:

  • czy w systemie zdalnego nauczania podstawa programowa jest realizowana właściwie,
  • czy uczniowie osiągają zamierzone efekty,
  • czy i ewentualnie jakie trudności wynikają ze specyfiki nauczania na odległość,
  • czy zastosowane w e-learningu narzędzia są adekwatne do możliwości psychofizycznych uczniów.

W tej sytuacji niezbędne wydaje się raportowanie o przebiegu zdalnego nauczania przez nauczycieli (należy jednak zaznaczyć, iż decyduje o tym tylko i wyłącznie dyrektor placówki oświatowej). Tylko w ten sposób bowiem dyrektor otrzyma rzetelną informację na temat tego, jak e-learning sprawdza się w placówce, którą zarządza. Dlaczego sam wpis tematu lekcji i frekwencji nie wystarczy? Ponieważ wpis tematu lekcji oraz wskazanie uczniów obecnych i nieobecnych daje jedynie część odpowiedzi na wyżej postawione pytania – brakuje w nim wskazania narzędzi informatycznych oraz tego, na ile uczniowie za pomocą e-metod opanowali zagadnienia z podstawy programowej. Nie wskazuje on także na trudności, z jakimi przyszło zmierzyć się i nauczycielowi i jego uczniom w procesie nauki zdalnej – a te kwestie są kluczowe, zgodnie z zapisami Rozporządzenia.

Jak taki raport zatem mógłby wyglądać?

 

Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………….

Nauczany przedmiot: …………………………………………

Data sporządzenia raportu:…………………………………………

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *