Czy nauczyciel ustalając kryteria na ocenę celujący bierze pod uwagę osiągnięcia ucznia znacznie wykraczające poza podstawę programową?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562 ze zmianami w: 2007 r. nr 130, poz. 906; 2008 r. nr 3, poz. 9, nr 178, poz. 1097; 2009 r. nr 58, poz. 475, nr 83, poz. 694 i nr 141, poz. 1150; 2010 r. nr 156, poz. 1046, nr 228, poz. 1491; 2011 r. Nr 35, poz. 178, nr 179, poz. 1063, Dz. U. z 12 marca 2012 r. poz. 262) określa skalę ocen od oceny niedostatecznej do celującej i każdy uczeń powinien mieć szansę otrzymania tej oceny bez ustalania wymagań dodatkowych realizując podstawę programową.

Halina Szymańska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *