Czy potrzebujemy dobrze wykształconych nauczycieli?

Czy nauczyciel powinien się wciąż rozwijać? Czy umiejętności i doświadczenie zdobyte na drodze studiów wystarczą, by skutecznie kreować proces edukacyjny człowieka? Kto odpowiada za ewentualne warunki do jego dalszego rozwoju?

Rozwój to znak dzisiejszych czasów. Dotyczy to również polskiej oświaty. Na przełomie ostatnich lat wprowadzono wiele nowych rozwiązań mających duże znaczenie w historii edukacji naszego kraju. Warto przedstawić kilka z nich: powstanie gimnazjów, wprowadzenie egzaminów zewnętrznych na zakończenie trzech etapów nauki, wdrażanie nowej podstawy programowej, obowiązek edukacji przedszkolnej dla pięciolatków, obowiązek szkolny w wieku sześciu lat (zerówki), wprowadzenie obowiązku nauki języka angielskiego w przedszkolu, wprowadzenie projektów edukacyjnych w szkole, powrót do ośmioletnich szkół podstawowych – likwidacja gimnazjów, organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zmiany dotyczące ścieżki awansu zawodowego i inne.

Zwróćmy również uwagę na tempo rozwoju technologii. Rozwijanie kompetencji cyfrowych to jeden z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020. Odpowiednio dobrane i wprowadzane technologie cyfrowe mogą zwiększyć efektywność procesów edukacyjnych, wyzwalać kreatywność wspomagać osiągnięcie lepszych wyników, wyrównywać szanse rozwojowe uczniów ze specjalnymi potrzebami itp. Rozwój technologii stawia przed nami wszystkimi wyzwanie jakim jest zdobycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności. Oprócz wiedzy stricte technicznej związanej z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu ważna jest świadomość możliwości wykorzystania jej w nauczaniu, zarówno w celach długoterminowych jak również w stosunku do pojedynczych zajęć lekcyjnych.

Te wszystkie zmiany wywołują nieustanną potrzebę uzupełniania wiedzy, dokształcania i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli. Placówki oświatowe to organizacje realizujące proces dydaktyczno-wychowawczy, przekazuje wartości i wiedzę. Dlatego potrzebują nauczycieli nowoczesnych, nowatorskich, twórczych, którzy odpowiednio przygotowani będą radzić sobie ze zmiennością jaką niesie za sobą rzeczywistość XXI wieku. A dzięki samodoskonaleniu w kompetentny sposób będą mogli wspierać w rozwoju swoich uczniów. 

W placówkach oświatowych za stworzenie warunków umożliwiających jednostkom uzupełnianie wykształcenia i tak wszechstronnego rozwoju odpowiada dyrektor. Na dyrektorze w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego oprócz planowania, organizowania działań i kontroli spoczywa również zadanie pobudzania i motywowania ludzi do aktywności.  Jednym z najważniejszych priorytetów dyrektora powinno być stymulowanie samodoskonalenia nauczycieli, podnoszenie poziomu nauczania, dążenie do polepszenia relacji międzyludzkich, kształtowanie współpracy między pracownikami i współdziałania, a w tego efekcie osiąganie postawionych celów. Świadomy tego dyrektor powinien inspirować innych do działania, wyzwalać ich potencjał, aktywnie wspomagać i motywować do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. Jak również tworzyć atmosferę sprzyjającą procesowi rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez organizację atrakcyjnych form uczenia się.  

W ubiegłym roku obejmowałam stanowisko Lidera Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, a obecnie jestem wicedyrektorem placówki przedszkolnej. Organizacja uczenia się dorosłych jest obowiązkiem, który wypełniam z przyjemnością. Na co dzień pracuję również z dziećmi. Dzieci są dla mnie niezwykle ważne. Przedszkole i szkoła to miejsca, w których spędzają bardzo dużo czasu. To właśnie tam uczą się samodzielności, poznają wartości, rozwijają umiejętności, nabywają wiedzę niezbędną do funkcjonowania w społeczności, której są częścią.

Uważam, że głównym atutem placówki oświatowej są dobrze przygotowani nauczyciele. Nauczyciel jako osoba znacząca  powinien  nieustannie tworzyć atmosferę dla rozwinięcia całego potencjału uczniów zgodnie z ich potrzebami i  możliwościami. To właśnie od niego zależy jak będzie wyglądał proces edukacji każdego dziecka w przedszkolu lub szkole. Wspieranie rozwoju umiejętności dziecka, towarzyszenie mu w pokonywaniu trudności jest wyrazem troski. Wyposażenie dziecka w rozmaitą wiedzę, umiejętność rozumienia siebie i świata oraz przygotowanie na zmieniającą się rzeczywistość to zadanie nauczyciela. Tak więc, wspieranie rozwoju nauczycieli stanowi podstawę podnoszenia jakości nauczania, wychowywania kolejnych pokoleń.

Jolanta Bieguszewska – uczestniczka Kursu Zarządzania Oświatą organizowanego przez Instytut Kształcenia EKO-TUR, Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *