Czy uczniowi uzdolnionemu należy udzielić pomocy psychologiczno-pedagogicznej na takich samych zasadach jak uczniowi z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 roku nakłada na szkoły obowiązek wspierania zainteresowań i uzdolnień uczniów, na nauczycieli zaś wskazywanie uczniów szczególnie uzdolnionych. Zaczynamy zatem od obserwacji, analizy dokumentów, prac ucznia, możemy skorzystać także z arkuszy diagnostycznych. Uczniowi szczególnie uzdolnionemu organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia. Zajęcia trwają 45 minut. Prowadzą je nauczyciele. Zgodnie z prawem zajęcia takie powinny mieć opracowany program. Na te zajęcia maksymalnie może uczęszczać osiem osób. Zwrócić należy także uwagę na metody pracy z uczniem uzdolnionym. Rozporządzenie zobowiązuje nauczycieli do używania aktywnych metod na zajęciach rozwijających uzdolnienia. Pamiętać także należy o obowiązku poinformowania pisemnego rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych formach pomocy, czasie trwania i wymiarze godzin. Informację taką zgodnie z prawem podpisać może jedynie dyrektor. Tego uprawnienia nie można delegować! Wspomnieć także należy, że ucznia nie można wyłączyć z zajęć rozwijających uzdolnienia, chociaż rodzic lub pełnoletni uczeń może z takich zajęć zrezygnować lub nie wyrazić na nie zgody.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *