Czy uczniowie przybywający z zagranicy mają możliwość korzystania z dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych?

Uczniowie przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym, organ prowadzący szkołę na wniosek dyrektora szkoły organizuje w szkole dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego. Zajęcia te  prowadzone są indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego, nie niższym niż 2 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład oraz wymiar tych godzin dodatkowych zajęć lekcyjnych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia.

Dla uczniów, którzy muszą uzupełnić np. różnice programowe z danego przedmiotu (nie tylko z języka polskiego – stwierdza to nauczyciel prowadzący dane zajęcia), organ prowadzący szkołę organizuje w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu. Są one prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Tygodniowy rozkład dodatkowych zajęć wyrównawczych ustala, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. Łączny wymiar godzin zajęć lekcyjnych, nie może być wyższy niż 5 godzin tygodniowo w odniesieniu do jednego ucznia. 

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *