Czym są działania odwetowe wobec sygnalistów?

Do naszej Redakcji wpływa coraz więcej zapytań dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z ochrona sygnalistów. Przepisy zaczynają obowiązywać od 17 grudnia, dlatego już dziś poznaj, czym są zakazane działania odwetowe wobec sygnalistów w szkole!

Za działania odwetowe uznaje się w szczególności:

1)     odmowę nawiązania stosunku pracy,

2)     wypowiedzenie lub rozwiązanie bez wypowiedzenia stosunku pracy,

3)     niezawarcie umowy o pracę na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę na okres próbny, niezawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony lub niezawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony, po rozwiązaniu umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy pracownik miał uzasadnione oczekiwanie, że zostanie z nim zawarta taka umowa,

4)     obniżenie wynagrodzenia za pracę,

5)     wstrzymanie awansu albo pominięcie przy awansowaniu,

6)     pominięcie przy przyznawaniu innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,

7)     przeniesienie pracownika na niższe stanowisko pracy,

8)     zawieszenie w wykonywaniu obowiązków pracowniczych lub służbowych,

9)     przekazanie innemu pracownikowi dotychczasowych obowiązków pracowniczych,

10)  niekorzystną zmianę miejsca wykonywania pracy lub rozkładu czasu pracy,

11)  negatywną ocenę wyników pracy lub negatywną opinię o pracy,

12)  nałożenie lub zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym kary finansowej, lub środka o podobnym charakterze,

13)  wstrzymanie udziału lub pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,

14)  nieuzasadnione skierowanie na badanie lekarskie, w tym badania psychiatryczne, o ile przepisy odrębne przewidują możliwość skierowania pracownika na takie badanie,

15)  działanie zmierzające do utrudnienia znalezienia w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub branży na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

 

Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

 

Dokonanie zgłoszenia nie może stanowić podstawy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności za szkodę, z tytułu naruszenia praw innych osób lub obowiązków określonych w przepisach prawa, w szczególności w przedmiocie zniesławienia, naruszenia dóbr osobistych, praw autorskich, przepisów o ochronie danych osobowych oraz obowiązku zachowania tajemnicy, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa, pod warunkiem że zgłaszający miał uzasadnione podstawy, by sądzić, że zgłoszenie lub ujawnienie publiczne jest niezbędne do ujawnienia naruszenia prawa.

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapisz się na nasze szkolenia:

 

https://eko-tur.pl/rada-pedagogiczna-szczegoly/B/3900/dyrektywa-o-ochronie-sygnalistow-regulacje-prawne-i-praktyczne-rozwiazania-sygnalisci-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-obowiazki-do-17-grudnia-2021-r

 

Justyna Świder

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *