Czym są i jak mają działać Branżowe Centra Umiejętności?

Jacek Jagiełło

Zgodnie ze zmianami, jakie wprowadziła Ustawa z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 2005) już niebawem będą powstawać Branżowe Centra Umiejętności.

Branżowe Centra Umiejętności są całkowicie nową propozycją w polskim systemie szkolnictwa, wykraczające poza dotychczasowe tradycyjne modele edukacji i doskonalenia zawodowego. Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.

BCU to nowe placówki oświatowe, których celem działania będzie przede wszystkim uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmiana kwalifikacji zawodowych. BCU dadzą możliwość kształcenia, szkolenia i egzaminowania nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, studentów, doktorantów czy pracowników z różnych branż. Będą one skoncentrowane na kształceniu w danej dziedzinie zawodowej.

Ośrodki typu Branżowych Centrów Umiejętności będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki, m.in. w automatyce, robotyce, mechatronice, motoryzacji, ale także w hotelarstwie czy opiece społecznej. Ich zadaniem jest integracja edukacji z biznesem. Dodatkowymi partnerami projektów mogą być uczelnie, instytuty badawcze lub przedsiębiorstwa właściwe dla poszczególnych dziedzin gospodarki.

Nowym rozwiązaniem jest możliwość odbywania szkoleń branżowych zgodnie z art. 70c przez nauczycieli. Poza tym BCU będą organizować branżowe szkolenia zawodowe, czyli specjalistyczne szkolenia w wymiarze co najmniej 15 godzin z danej dziedziny zawodowej. Uzupełnią one dotychczasowy katalog form kształcenia pozaszkolnego.

Istotną funkcją BCU będzie również upowszechnianie innowacji i nowych technologii w danej branży, tak by zapewnić szkołom i uczelniom dostęp do najnowszych rozwiązań kluczowych dla dalszego rozwoju ery Przemysłu 4.0.

Kto będzie mógł utworzyć BCU?

Branżowe centrum umiejętności może być założone m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, do których zadań należy prowadzenie szkół ponadpodstawowych. BCU będzie mogła założyć także branżowa organizacja zawodowa specjalizująca się w danej dziedzinie zawodowej. Poza tym centrum będzie mógł otworzyć także minister właściwy dla danego zawodu.

W najbliższym okresie czasu tj. w latach 2023-2028 BCU będą tworzone przez podmioty które będą wyłaniane w ramach konkursów organizowanych przez MEiN.

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *