Diagnoza pedagogiczna

Podstawą indywidualizacji pracy na lekcjach jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb, możliwości, zainteresowań, uzdolnień uczniów wraz z określeniem barier i ograniczeń.

Podstawą indywidualizacji pracy na lekcjach jest właściwie przeprowadzone rozpoznanie potrzeb, możliwości, zainteresowań, uzdolnień konkretnych uczniów wraz z określeniem barier, ograniczeń oraz elementów wpierających w środowisku.

Określenie „rozpoznanie” oznacza zgodnie z definicją słownika pedagogicznego diagnozę: diagnoza pedagogiczna (wg prof. W. Okonia) to rozpoznanie jakiegoś zdarzenia czy sytuacji w celu zdobycia dokładnych informacji i przygotowanie do działań naprawczych. Owo rozpoznanie powinno dotyczyć wszelkich sfer funkcjonowania, które wzajemnie się przenikają, tworząc obraz naszego ucznia.

Ocenie mogą podlegać następujące obszary:

1. Obszar rozwoju fizycznego:

-rozwój kondycji i sprawności,

– stan zdrowia.

Rozwój fizyczny jest ściśle powiązany z rozwojem społeczno – emocjonalnym i intelektualnym dziecka. Dziecko z wadami rozwojowymi i złym stanem zdrowia:

– szybciej się męczy przy pracy fizycznej i umysłowej,

– ma mniejsze możliwości prawidłowego spostrzegania, zapamiętywania i odtwarzania wiadomości,

– słabo koncentruje uwagę.

W efekcie nie uzyskuje dobrych wyników, traci motywację do nauki a to może powodować:

– zaburzenia osobowości związane z niezaspokojeniem potrzeb,

– negatywne postawy w stosunku do nauki, kolegów, nauczycieli, rodziców,

– negatywny obraz własnej osoby,

– zachowania i emocje w stosunku do siebie, innych ludzi, przyrody.

2. Obszar rozwoju emocjonalno- społecznego:

 Emocje i uczucia pozwalają dziecku na ocenę i ustosunkowanie się do otoczenia  i do samego siebie. Wpływają na regulowanie wzajemnych oddziaływań, komunikowanie się z ludźmi i przystosowanie do otoczenia.

 

3. Obszar rozwoju intelektualnego:

– umiejętności: czytania, pisania, mówienia, słuchania, rachowania, rozumowania,

– zdobywania informacji,

– rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań.

W rozwoju tym obserwuje się stałą kolejność – dziecko przechodzi od prostych czynności do wyższych form działania. Rozpoznanie poziomu rozwoju podstawowych funkcji ma dla postępów w rozwoju i zdobywaniu wiedzy przez dziecko istotne znaczenie. Stanowi dla nauczycieli podstawę do właściwego planowania i organizowania pracy oraz objęcia ucznia specjalistyczną pomocą.

Nauczyciele posiadają w swoich rękach różnorodne źródła informacji, które można wykorzystać. Pełna diagnoza pedagogiczna opiera się na:

– obserwacji zachowań ucznia w sytuacjach zadaniowych i społecznych,

– rozmowach z dzieckiem  (w miarę możliwości),

– wywiadach i rozmowach  z rodzicami (wywiad powinien zawierać interesujące nas pytania dotyczące dziecka, jego „historii” i funkcjonowania w rodzinie),

– analizie prac i wytworów ucznia,

– badaniach diagnostycznych np. testach

s- zczegółowej i wnikliwej analizie dokumentów ucznia – tych, do których mamy za pośrednictwem rodziców dostęp, np. opinia, orzeczenie, informacje medyczne od lekarza.

 

Warto przypomnieć, że wszechstronna diagnoza powinna być:

– pozytywna –  ujawniać nie tylko to, co okaleczone czy zaburzone, ale akcentować to, co jest siłą i mocną stroną dziecka,

– kompleksowa – obejmować możliwie pełny zakres informacji o dziecku, jego procesach intelektualnych, emocjonalnych, percepcyjnych, wykonawczych, wrażliwości społecznej,

– prognostyczna –  pozwalać choć w zarysie, orientacyjnie przewidywać osiągnięcia dziecka w różnych zakresach jego  funkcjonowania szkolnego,

– nieinwazyjna –  nie stwarzać sztucznych sytuacji badawczych, ale wykorzystywać naturalne sytuacje procesu nauczania i z niego czerpać informacje o dziecku.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *