Do czego jest potrzebna ewaluacja szkolnego programu szkolno-wychowawczego?

Aby program wychowawczo-profilaktyczny przynosił oczekiwane efekty, potrzebne jest ciągłe monitorowanie i ewaluacja. Diagnoza ma na celu ukazanie mechanizmów funkcjonowania szkoły, opisuje właściwości, cechy i procesy składające się na kulturę organizacyjną, pokazuje jej specyfikę i odmienność. Więcej informacji znajdziecie Państwo w naszym artykule.

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, projektów edukacyjnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i środowiska uczniów. Stanowi wytyczne do pracy skierowane do dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych.

 

Aby program wychowawczo-profilaktyczny przynosił oczekiwane efekty, potrzebne jest ciągłe monitorowanie i ewaluacja. Diagnoza ma na celu ukazanie mechanizmów funkcjonowania szkoły, opisuje właściwości, cechy i procesy składające się na kulturę organizacyjną, pokazuje jej specyfikę i odmienność. Jest ona procesem mającym na celu zdefiniowanie obszaru do rozwoju i określenie dostępnych zasobów do jak najbardziej skutecznego przeprowadzenia działań. Celem diagnozy jest pogłębienie refleksji nad sytuacją szkoły, która będzie punktem wyjścia do działań rozwojowych, adresowanych do uczniów.

Uzyskane wyniki badań ewaluacyjnych wykorzystywane są do korekty programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, który w kolejnym roku szkolnym funkcjonuje w zmodyfikowanej formie.

W oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny szkoły wychowawcy klas opracowują tematykę zajęć, która ma służyć do realizacji zamierzonych celów wychowawczych.

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana może być poprzez:

1)     obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian;

2)     analizę dokumentacji przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;

3)     rozmowy z rodzicami;

4)     wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje dwa obszary:

  1. Treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów.

Treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

Małgorzata Dróżka – uczestniczka kursu kwalifikacyjnego

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *