Do szkół wracają emerytowani nauczyciele

Nauczyciele, przechodząc na emeryturę, posiadają z reguły najwyższe stopnie awansu zawodowego. Zdarza się, że taki nauczyciel przechodzi na emeryturę i jednocześnie nadal zgłasza chęć do pracy. Co więcej, przy obecnych ogromnych problemach kadrowych szkół w całej Polsce, powrót nauczycieli-emerytów do wykonywania zawodu może uratować sytuację

Nauczyciele, przechodząc na emeryturę, posiadają z reguły najwyższe stopnie awansu zawodowego. Zdarza się, że taki nauczyciel przechodzi na emeryturę i jednocześnie nadal zgłasza chęć do pracy. Co więcej, przy obecnych ogromnych problemach kadrowych szkół w całej Polsce, powrót nauczycieli-emerytów do wykonywania zawodu może uratować sytuację.

W jaki sposób i na jakich zasadach zatrudniać nauczycieli emerytów posiadających stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego?

Każdego nauczyciela emeryta zatrudnia się według takich samych zasad, jak wszystkich innych nauczycieli. W przypadku nauczyciela posiadającego stopień nauczyciela dyplomowanego, jeżeli w szkole  jest możliwość zatrudnienia go w pełnym wymiarze czasu pracy na czas nieokreślony – należy zatrudnić go na podstawie mianowania na podstawie art. 10 ust. 5 KN. W przypadku, gdy szkoła nie może zatrudnić nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy, wówczas zatrudnienie następuje w określonym wymiarze na czas nieokreślony, zgodnie z zapisami  – art. 10 ust. 6 KN.

Inna sytuacja będzie miała miejsce, kiedy wystąpią przesłanki określone w art. 10 ust. 7 KN.

„W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, z nauczycielem kontraktowym lub z nauczycielami, o których mowa w ust. 5, stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.”

Zgodnie z zapisami art.10 ust. 7 KN w takim przypadku z emerytowanym nauczycielem dyplomowanym dyrektor może zawrzeć umowę na czas określony lub na czas zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

Ogólnie, jeżeli zatrudniamy nauczyciela emeryta, a zatrudnienie to nie jest podyktowane szczególną sytuacją wynikającą z organizacji nauczania, to zatrudniamy go na podstawie mianowania  zgodnie z art. 10 ust. 5 KN, pamiętając o tym, aby spełnione zostały w tym przypadku następujące warunki:

  • nauczyciel posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw Unii Europejskiej,
  • nauczyciel ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie                    o ubezwłasnowolnienie,
  • nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • posiada kwalifikacje do zajmowanego stanowiska,
  • istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.

Szczególnie istotny jest ostatni warunek, gdyż w przypadku zatrudnienia nauczyciela w niepełnym wymiarze nie zostanie spełniony ostatni warunek i wówczas dyrektor powinien zawrzeć z takim nauczycielem umowę na czas nieokreślony na część etatu.

Natomiast zatrudnienie nauczyciela dyplomowanego emeryta na czas określony możliwe jest tyko w dwóch przypadkach:

  • w przypadku zastępowania nauczyciela nieobecnego;
  • gdy zatrudnienie spowodowane jest przyczyna wynikającą z organizacji nauczania (np. gdy dany przedmiot w ogóle nie będzie realizowany w kolejnym roku szkolnym albo od nowego roku zmieniają się wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli uczących danego przedmiotu i wymagań tych nauczyciel nie spełnia i itp.) (art. 10 ust. 7 KN).

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *