Dyrektor jako lider rady pedagogicznej

Celem niniejszego artykułu jest analiza statusu dyrektora placówki oświatowej jako lidera rady pedagogicznej. Rozpocznę od definicji podstawowych pojęć, które odnoszą się do tego zagadnienia.

Pojęcie „dyrektora” zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy dyrektor jest osobą, która kieruje szkołą oraz jest jej przedstawicielem na zewnątrz. Ponadto dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły oraz – co najistotniejsze z punktu widzenia tematu niniejszej pracy – przewodniczącym rady pedagogicznej.

Dyrektor, pełniąc funkcję kierownika, a inaczej mówiąc przewodniczącego, to osoba odgrywająca kluczową rolę w szkole. Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, dyrektor w szczególności jest odpowiedzialny za poziom dydaktyczny i wychowawczy szkoły, realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę. Ponadto, zgodnie z powyższym przepisem, dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym. Zgodnie zaś z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, a także realizuje uchwały rady pedagogicznej.

Z powyższych przepisów wynika, że zadania dyrektora szkoły polegają przede wszystkim na – po pierwsze – zarządzaniu placówką – po drugie – koordynowaniu pracy osób w niej zatrudnionych oraz – po trzecie – nadzorowaniu działalności pedagogicznej.

Definicja „rady pedagogicznej” jest zawarta w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o  systemie oświaty. Zgodnie z art. 40 ust. 1 tej ustawy, rada pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli. Jest to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jak stanowi art. 40 ust. 3 ww. ustawy w skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły – będący z urzędu przewodniczącym rady pedagogicznej – i wszyscy nauczyciele. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć – z głosem doradczym – również inne osoby, w szczególności osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

Zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy o systemie oświaty przewodniczący rady pedagogicznej „prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady”. Ponadto, jak mówi art. 40 ust. 7 ww. ustawy, dyrektor szkoły „przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły”.

Przepisy art. 41 i art. 42 ustawy o systemie oświaty wymieniają szczegółowe kompetencje rady pedagogicznej. Do kompetencji stanowiących rady należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę szkoły lub placówki;

2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

Z kolei do kompetencji opiniodawczych rady pedagogicznej ustawa o systemie oświaty zalicza:

1)  organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;

2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Istotną kompetencję nadzorczą dyrektora szkoły względem rady pedagogicznej wyraża art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem dyrektor „wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne”.

Ponadto – jak stanowi art. 42 ustawy o systemie oświaty – rada pedagogiczna „przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki”, a także „może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce”.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty „Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków”. Ponadto „Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane” (art. 43 ust. 2). Z kolei osoby biorące udział w zebraniu rady „są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki” (art. 43 ust. 3).

„Lider” w powszechnym  rozumieniu tego słowa to osoba, która stoi na czele danej grupy społecznej, a także pełni określone zadania i funkcje w tej grupie. Lider to osoba, która potrafi łatwo nawiązywać kontakt z innymi, a co się z tym wiąże – świadomie wpływać na ich zachowania, wybory i decyzje. Poprzez swoje zachowanie lider staje się autorytetem, buduje prestiż piastowanej przez siebie funkcji. W konsekwencji musi mieć jasno wyznaczone cele oraz priorytety swoich działań, posiadać odpowiednią wiedzę, kompetencje i doświadczenie zawodowe. Poza kryteriami zawodowo-profesjonalnymi lider musi posiadać odpowiednie cechy charakteru, to znaczy w szczególności zdolności koncyliacyjne oraz elastyczność w podejmowaniu decyzji zgodnych z własnych przekonaniem lub interesem grupy społecznej bądź instytucji, na czele której stoi.

Na tak zarysowanym tle można przeanalizować zagadnienie dyrektora jako lidera instytucji, jaką jest w placówkach oświaty rada pedagogiczna, będącą jednym z organów szkoły.

Anna Gąska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *