Dyrektor szkoły i nauczyciele powinni reagować na przemoc i sytuację domową ucznia

– Przedstawiciele oświaty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w przypadkach uzasadnionego podejrzenia jej zaistnienia, podejmują procedurę Niebieskiej Karty.
– Ważnym zadaniem umożliwiającym zapewnienie prawidłowego postępowania w sytuacji podejrzenia o przemoc jest stałe podnoszenie kompetencji nauczycieli z zakresu tej problematyki – dodała.
– Każda szkoła obowiązkowo realizuje program wychowawczo-profilaktyczny, który obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli, rodziców – zaznaczyła.

Dyrektor szkoły i nauczyciele w przypadkach uzasadnionego podejrzenia przemocy podejmują procedurę Niebieskiej Karty

Rzeczniczka MEiN zaznaczyła, że przedstawiciele oświaty zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej, „w przypadkach uzasadnionego podejrzenia” jej zaistnienia podejmują procedurę Niebieskiej Karty. Procedura ta – przypomina rzeczniczka – obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych m.in. oświaty, pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia „w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy domowej”, a wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza przez przedstawiciela takiej jednostki (np. oświaty) w obecności osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

Źródło i cały tekst: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/dyrektor-szkoly-i-nauczyciele-powinni-reagowac-na-przemoc-i-sytuacje-domowa-ucznia,460643.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *