Dyrektor szkoły jako pracodawca

Dyrektor jest zarówno pracodawcą, pracownikiem jak i menedżerem. Funkcja dyrektora placówki oświatowej jako pracodawcy jest wyjątkowa i różni się od roli pracodawców w innych zakładach pracy.

Poprzez pracę człowiek nie tylko zarabia na życie osiągając niezależność ekonomiczną konieczną do samorealizacji. Praca oddziałuje również znacznie na budowanie dobrostanu rodziny i wspólnoty, wpływając na poczucie bycia potrzebnym społeczności, w której rozwoju i wydarzeniach się uczestniczy.

„Idealny pracodawca” dla każdego z nas oznacza coś innego: kogoś, kto oferuje pracę atrakcyjną pod względem finansowym, daje możliwości nauki i rozwoju, zapewnia stabilność zatrudnienia, dba o przyjazną atmosferę w pracy, umożliwia godzenie pracy zawodowej z życiem osobistym czy szanuje ludzi i liczy się ze zdaniem zespołu. Ubiegając się o stanowisko w placówce edukacyjnej musimy dobrze wiedzieć, czego oczekujemy. 

Pracę w szkole podstawowej rozpoczęłam zaraz po ukończeniu studiów we wrześniu 2009 roku w charakterze nauczyciela świetlicy. Po dwóch latach otrzymałam możliwość współpracy jako nauczyciel wspomagający z wychowawcą klasy integracyjnej. Aktywność zawodowa w tym charakterze zarówno w I i II etapie edukacyjnym otworzyła mnie na poznanie oczekiwań i wielu problemów z tego wynikających, zarówno ze strony przełożonych, koleżanek i kolegów z zakładu pracy jak też rodziców i uczniów.

W placówce, w której pracuję istnieje potrzeba doskonalenia nauczycieli oraz pedagogizacji rodziców podczas zebrań i rozmów indywidualnych. Celem jest tworzenie sprzyjającej atmosfery, wspieranie dzieci w efektywnej pracy oraz rozwijanie ich zainteresowań i zdolności.

Praca na stanowisku dyrektora szczególnie mnie zainteresowała, ponieważ w toku zajęć dostrzegłam jak wieloaspektowo można patrzeć na postać i rolę jaką odgrywa on w zakładzie pracy, którym jest szkoła oraz jak znaczącą funkcję pełni w środowisku lokalnym. Dostrzegłam też fakt, że dyrektor jest zarówno pracodawcą, pracownikiem jak i menedżerem. Rola dyrektora-pracodawcy mieści się w ramach funkcji kierowniczej i organizacyjno-administracyjnej. Funkcja dyrektora placówki oświatowej jako pracodawcy jest wyjątkowa i różni się od roli pracodawców w innych zakładach pracy. 

   Dyrektor szkoły to osoba, której najważniejszym zadaniem jest planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. Osoba, która realizuje zadania wynikające z uchwał rad pedagogicznych, a także która jest kierownikiem zakładu pracy. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom oraz zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Reprezentuje Szkołę na zewnątrz, a jego kompetencje szczegółowo opisane są w statucie każdej szkoły.

Dyrektor szkoły działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada za: zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa, stan obiektów szkolnych oraz poziom uzyskiwanych wyników nauczania i wychowania. Ma prawo wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły oraz decydowania o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i jej bieżącym funkcjonowaniu. Może również podejmować decyzję o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami. Jest również uprawniony do zezwolenia uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dyrektor jest organem prowadzącym postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach wynikających z ustaw: Karta Nauczyciela i Ustawa o systemie oświaty. Dyrektor szkoły w chwili otrzymania powierzenia staje się też osobą odpowiedzialną za gospodarkę finansową swojej szkoły. Osoba, której powierzono stanowisko dyrektora szkoły ponosi więc także odpowiedzialność za zadania wynikające z ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia
w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

Marlena Piękowska

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *