Dyrektorze, nie daj się plotkom!

Życie dyrektora nie jest łatwe. Jako osoba podejmująca trudne decyzje bywa czasem ofiarą pomówień. Czy jest na to rada?

Jakie prawa ma dyrektor w przypadku  rozpowszechniania negatywnych informacji na jego temat?

W związku z nieprawdziwymi informacjami rozpowszechnianymi przez konkretną osobę, dotyczącymi dyrektora szkoły, zwrócić należy uwagę na przepis art. 23 KC, który przyznaje ochronę z zakresu prawa cywilnego dobrom osobistym człowieka. Wymienia się takie dobra osobiste jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i  racjonalizatorska.

 Przy założeniu udowodnienia naruszenia swoich dóbr osobistych przysługują konkretne roszczenia. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

W zależności od rozwoju konkretnej sytuacji w tym aspekcie warto także pamiętać o treści art. 212 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, który stanowi, że kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *