Egzamin dla posłów. Sejm uchwalił wytyczne zasad oceniania uczniów

Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów - zawiera nowelizacja ustawy o systemie oświaty uchwalona przez Sejm.

Nowela stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Za uchwaleniem nowelizacji głosowało 241 posłów, 206 – było przeciw, dwóch posłów wstrzymało się od głosu.

We wrześniu 2013 r. Trybunał orzekł, że dotychczasowe upoważnienie ustawowe ministra edukacji do wydania rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, jest zbyt ogólne.

Uznał, że powinno ono zawierać szczegółowe wytyczne dotyczące treści rozporządzenia. Dał 18 miesięcy na wydanie nowego upoważnienia. Obecne przepisy upoważniające stracą ważność 9 kwietnia 2015 r.

Nowelizacja wprowadza do ustawy dwa nowe obszerne rozdziały. Jeden z nich zawiera propozycję przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, drugi – przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, czyli m.in. sprawdzianu dla szóstoklasistów, egzaminu gimnazjalnego i matury.

Źródło i cały tekst: http://samorzad.pap.pl/depesze/redakcyjne.edukacja.aktualnosci/147481/Egzamin-dla-poslow–Sejm-uchwalil-wytyczne-zasad-oceniania-uczniow

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *