Ewaluacja zewnętrzna: Obserwacja lekcji

Przedstawiamy Państwu kolejny cykl artykułów, tym razem dotyczący kwestii ewaluacji zewnętrznej. Co robić, aby wypaść w niej jak najlepiej? Podpowiada Maria Stawska.

Artykuł na temat przygotowania informacji o szkole znajdą Państwo tutaj.

Ewaluacja zewnętrzna prowadzona w szkole ma pokazać, jaka jest badana szkoła, co jest jej mocną, a co słabą stroną. Niewątpliwie o jakości pracy szkoły świadczy też praca uczniów, a atrakcyjność i skuteczność lekcji jest pożądana przez wszystkich zainteresowanych pracą szkoły. Obserwacja zajęć jest ważnym elementem oceny pracy szkoły. Ewaluatorzy zwracają uwagę, czy w czasie zajęć, uczniowie mieli możliwość poznania celów lekcji, jakie formy pracy zespołowej stosuje nauczyciel, czy nauczyciel różnicuje zadania i dostosowuje je do indywidualnych potrzeb uczniów.

Warto zastanowić się przed obserwowaną lekcją:

  • Jakie są cele uczenia się dla uczniów, czy są sformułowane w języku dla nich zrozumiałym.
  • Jakie są kryteria sukcesu dla każdego celu (konkretne, jednoznaczne i mierzalne).
  • Jaka dotychczasowa wiedza oraz umiejętności będą potrzebne uczniom do osiągnięcia zakładanych celów.
  • Jakie będą sposoby osiągnięcia celów, droga uczenia się.
  • Jakie narzędzia TIK będą potrzebne do realizacji celów zajęć, czy jest to najlepszy  sposób pracy uczniów, jaki można zastosować.
  • Jak będzie podsumowana lekcja, jak będzie sprawdzone czego, uczniowie się nauczyli.
  • Przygotuj dla siebie skrócony  konspekt lekcji.
  • Przeprowadź lekcję zgodnie z zaplanowanym tokiem.

Ważne jest zatem, by nauczyciel dokładnie przemyślał, jakie cele chce na swoich zajęciach zrealizować i jak sprawić, by było to przeprowadzone w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczniów. Zadaniem nauczyciela jest tak pokierować uczniem tak, by rozwijał zainteresowania i kompetencje, a to możliwe jest wówczas, gdy lekcja będzie dla niego atrakcyjna. 
Skuteczną lekcją jest taka, na której przekazywane przez nauczyciela lub odkrywane przez samego ucznia treści są zrozumiałe, dlatego nauczyciel, przygotowując się do zajęć, powinien zadbać o przystępność treści nauczania. Podstawą jest dobra znajomość uczniów – diagnoza na wejściu zarówno przedmiotowa, jak i wychowawcza!  Nieadekwatne bowiem do możliwości uczniów oczekiwania nauczyciela spowodują najprawdopodobniej zmniejszenie ich motywacji do pracy, zniechęcenie. Zadanie wymagające wysiłku, ale możliwe do wykonania, mobilizuje ucznia, angażuje go oraz staje się dla niego atrakcyjne, bo uczeń ma silną potrzebę odnoszenia sukcesu. 
Nauczyciel powinien pamiętać, że podstawą aktywności ucznia jest poczucie bezpieczeństwa, rozumienie sensu własnego działania oraz odnajdywanie związku między własnym wysiłkiem wkładanym w działanie a uzyskanym efektem
Warto zaplanować także metody aktywizujące oparte na pracy w grupie np. burza mózgów, mapa pojęciowa, linia czasu, metaplan, drama. Praca grupowa powinna się odbywać w kilku 4-6-osobowych zespołach. Należy również zwrócić uwagę na dobór uczniów do grup – łączenie uczniów dobrych i słabszych, nieśmiałych i odważnych.

Zajęcia prowadzone w formie pracy w grupach uatrakcyjniają lekcję i wpływają na skuteczność zapamiętywania nabywanych umiejętności.
Utrzymywanie ładu na lekcji zależy od nauczyciela. Bardzo ważne jest ustalenie z uczniami obowiązujących – jasnych i zrozumiałych – zasad i reguł.

Ważne dla skuteczności lekcji jest rozplanowanie czasu przeznaczonego na jej poszczególne części.

Ważne jest żwawe tempo lekcji, utrzymywanie zainteresowania uczniów i motywacji do wynikających z lekcji zadań oraz poczucia, że kontrolują w jakimś stopniu jej treść i przebieg. Nauczyciel musi zachowywać ciągłą kontrolę nad jej przebiegiem.

Trzeba zatem pamiętać o tym, co może się przyczynić do odniesienia sukcesu – przygotowanie nauczyciela do lekcji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *