F jak foka – zajęcia otwarte dla rodziców, nauczanie zintegrowane

Kolejna propozycja włączania rodziców w edukację dzieci poprzez zajęcia otwarte. Zachęcam do komentowania i inspirowania się, a także dzielenia się własnymi pomysłami!

Przeprowadzanie  zajęć otwartych z aktywnym udziałem rodziców ma szczególne znaczenie wychowawcze i dydaktyczne nie tylko dla dzieci. Są doskonałą okazją poznania własnego dziecka. Mają one na celu pokazanie rodzicom w jaki sposób można połączyć zabawę z nauką, a także praktycznie wykorzystać umiejętności dzieci. Udział w tego typu zajęciach pozwala rodzicom poznać wszelkie aspekty życia szkolnego, obserwować swoje dziecko podczas zajęć wśród rówieśników, ukazać jego umiejętności i zasób wiadomości. Spotkania przebiegają w radosnej atmosferze i dostarczają motywacji do kontynuowania ćwiczeń w domu (np. z zakresu utrwalania nowej literki). W mojej pracy zawodowej zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród rodziców

 

Ośrodek tematyczny: „ W świecie fikcji i rzeczywistości”

Temat dnia:  F jak foka

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

Uczeń :

– uczestniczy w rozmowach, wypowiada się na temat ilustracji, czytanych i słuchanych tekstów,

– zna litery alfabetu,

– czyta i rozumie proste, krótkie teksty,

– pisze poprawnie litery, wyrazy, zdania i stara się uwzględniać właściwy kształt liter, poprawne ich łączenie oraz równomierne położenie i jednolite pochylenie,

– zna określenia: głoska, litera, sylaba, wyraz, zdanie i posługiwanie się nimi ze zrozumieniem,

– korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń

– rozmawia w kulturalny sposób i stosuje zwroty grzecznościowe.

– rozpoznaje znane zwierzęta w różnych środowiskach przyrodniczych,

Cele:

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– korzystanie z różnych źródeł informacji,

– poznanie nowej literki F f

– wdrażanie do samodzielnych dłuższych wypowiedzi,

– doskonalenie analizy i syntezy, budowanie modelu wyrazu,

– doskonalenie umiejętności pracy indywidualnej,

– utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 14

– rozwijanie improwizacji ruchowej.

Cele operacyjne:

Uczeń rozumie: polecenie nauczyciela, treść czytanego tekstu i zadawanych pytań.

Uczeń potrafi: rozwiązywać zadania tekstowe, dzielić wyraz na głoski i sylaby, układać model wyrazu. Poprawnie wypowiada się na dany temat.

Cele wychowawcze; potrafi odpowiednio zachować się na lekcji, utrzymać porządek w miejscu pracy, uczeń jest aktywny podczas zajęć i zgodnie pracuje indywidualnie.

Metody pracy:

Słowna- (rozmowa, praca z tekstem i ilustracjami)

Czynnościowa – (zadania do wykonania)

Pokaz i praktycznego działania

Formy pracy:

 Praca zbiorowa i indywidualna

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, napisy, modele wyrazów, slajdy, podręczniki, płyta CD, zdjęcia, stroje.

Przebieg zajęć:

Temat dnia

Przebieg zajęć dydaktycznych

Pomoce

 

  F jak foka.

  1. Powitanie. Dzieci otrzymują kartki z działaniami.   /Odejmowanie i dodawanie  w zakresie 14 – obliczanie działań i układanie wyrazów. 
  2. Wprowadzenie do zajęć –  prezentacja starych fotografii przez nauczyciela i uczniów. Rozmowy, udzielanie pytań i odpowiedzi. 
  3. Rozwiązanie zagadki o foce.  Rozmowa na temat życia foki szukanie z różnych źródłach informacji. Analiza wzrokowo -słuchowa wyrazu foka.
  4.   Wprowadzenie literki F f – według etapów wprowadzania liter.
  5. Zabawa ruchowa „Jestem fotografem” – naśladowanie czynności.
  6. Czytanie tekstu, podkreślanie liter w tekście.
  7. Praca w grupach:

– układanie modelu wyrazów

– układanie zdań z rozsypanych wyrazów

– układanie wyrazów z poznaną literką

  1. Czytanie i pisanie sylab i wyrazów z literką F, f w zeszycie.  
  2. Modelowanie literki z kolorowej plasteliny lub modeliny.

10.  Zabawa tematyczna „Przebieramy się w stroje”.   Muzyczne improwizacje.

11.  Podsumowanie i ocena zajęć. Podziękowanie dzieciom i rodzicom za udział w zajęciach.

 

 

 Kartki z działaniami.

 

 Stare fotografie.

 

Ilustracje zwierząt.

 

   Napisy i litery drukowane i pisane.

Aparaty z kolorowego kartonu.

 

Podręcznik „ Ćwiczenia z pomysłem” str.32

 

Zeszyty w linie.

 

Kolorowa plastelina lub modelina.

Stroje przyniesione przez dzieci.

 

Halina Duran

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *