FORMA OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWKI DODATKU MOTYWACYJNEGO

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu wysokość stawek dodatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy), oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *