Forma wyrażenia przez dyrektora szkoły zgody na indywidualny tok nauki ucznia

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dyrektor szkoły, m.in. na wniosek rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno - pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna.

Zwrot „może zezwolić” oznacza uznaniowość decyzji. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej  i tylko w przypadku odmowy stronie służy odwołanie na ogólnych zasadach, wyrażonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (art. 127 k.p.a.).
Cały tekst i źródło: http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-zarzadzanie/24602-forma-wyraenia-przez-dyrektora-szkoy-zgody-na-indywidualny-tok-nauki-ucznia

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *