Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Najważniejsze informacje

Około 3% dzieci i młodzieży, to uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zgodnie z obowiązującym prawem, Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490 oraz Dz.U. z 2012 r., poz. 982), szkoła ma obowiązek dostosować warunki kształcenia do wyjątkowych potrzeb ucznia.

Wśród uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia rozporządzenie wymienia:

Aby szkoła wywiązała się w pełni ze swoich zadań wobec ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z niepełnosprawności, zagrożenia lub niedostosowania społecznego powinna utworzyć zespół składający się z:

 • nauczycieli uczących w danym zespole klasowym,
 • nauczycieli pracujących z uczniem podczas zajęć dodatkowych oraz nadobowiązkowych,
 • specjalistów pracujących z uczniem.

Zespół ten tworzy dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydane jest ono na podstawie kompleksowych badań psychologicznych, pedagogicznych oraz lekarskich, przez zespół do spraw orzecznictwa, który funkcjonuje przy poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zespół utworzony przez dyrektora w szkole, dokonuje rozpoznania specjalnych potrzeb ucznia na podstawie:

 • analizy orzeczenia oraz innych dostarczonych przez rodzica dokumentów,
 • analizy dokumentów pozostających w posiadaniu placówki, dziennika lekcyjnego, arkusza ocen, notatek służbowych,
 • analizy wytworów ucznia, między innymi prac klasowych, wypracowań, zeszytów, prac plastycznych,
 • informacji, których źródłem są rodzice ucznia,
 • luźnych obserwacji ucznia, między innymi: jego relacji z rówieśnikami, umiejętności odroczenia trudnych emocji, radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z niepełnosprawności,
 • wyników egzaminów zewnętrznych oraz testów specjalistycznych, na przykład badań logopedycznych lub testów psychologicznych wykonywanych w szkole.

Po określeniu specjalnych potrzeb ucznia, zespół konstruuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Jego podstawą jest określenie celów. Cel terapeutyczny wynikający z dysfunkcji dziecka, powinien ubiegać cel dydaktyczny. Umożliwia to uczniowi w pełni jego rozwój, przyswajanie wiedzy oraz umiejętności na zadowalającym wszystkim poziomie.

Zadania umieszczone w programie powinny spełniać następujące warunki:

 • mieścić się w sferze najbliższego rozwoju,
 • ćwiczyć funkcje najbardziej zaburzone,
 • wykorzystywać mocne strony dziecka,
 • sprawiać uczniowi przyjemność, być atrakcyjne, zachęcające do zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • uwzględniać zasadę „małych kroków”,
 • umożliwiać odnoszenie sukcesów, nawet tych drobnych.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, ze zmianami), zakres dostosowania metod, form oraz wymagań do możliwości oraz potrzeb ucznia. Zgodnie z powyższym prawem, każdy nauczyciel jest zobowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dostosowanie dotyczy wymagań, form i metod pracy, a nie modyfikacji treści nauczania. Nie oznacza również pomijania haseł programowych. Ich realizacja, na poziomie wymagań koniecznych, nie może prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej.

Dostosowanie polega na:

 • zmniejszaniu ilości, stopnia trudności oraz obszerności zadań,
 • dzieleniu materiału na mniejsze partie, wydłużeniu czasu na ich opanowanie i odpytywanie,
 •  wydłużanie czasu na odpowiedź, przeczytanie lektur,
 •  wprowadzaniu dodatkowych środków dydaktycznych np. ilustracji,  tabel
 • odwoływaniu się do znanych sytuacji z życia codziennego,
 • formułowaniu pytań powołujących się na ilustrujące przykłady,
 • częstego podchodzenia do ucznia w trakcie samodzielnej pracy,
 • opieraniu się przy egzekwowaniu wiedzy na silnych stronach ucznia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *