Instytucja przeniesienia służbowego nauczyciela, cz. I

Początek ruchu kadrowego w oświacie to nie tylko przypadki dotyczące rozwiązywania czy nawiązywania umów o pracę, ale także możliwość skorzystania przez wielu nauczycieli z przeniesienia służbowego.

Początek ruchu kadrowego w oświacie to nie tylko przypadki dotyczące rozwiązywania czy nawiązywania umów o pracę, ale także możliwość skorzystania przez wielu nauczycieli z przeniesienia służbowego. Karta Nauczyciela zawiera w swej treści możliwość zmiany warunków pracy, polegających na zmianie miejsca zatrudnienia nauczyciela lub jego stanowiska, bez konieczności odwoływania się do wypowiedzenia zmieniającego czy też wystąpienia skutków tzw. przejęcia zakładu pracy (w rozumieniu Kodeksu pracy). Instytucja przeniesienia jest specyficzna i występuje jedynie na gruncie pragmatyki zawodowej nauczycieli, choć warto zauważyć, że w szkołach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, nieco zbliżona konstrukcja przeniesienia służbowego dotyczy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych. W tym przypadku zastosowanie ma art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530). Jednakże to rozwiązanie uwarunkowane jest porozumieniem pracodawców.

Karta Nauczyciela przewiduje zmianę miejsca zatrudnienia nauczyciela oraz zmianę stanowiska wyłącznie za jego zgodą. Potwierdza to regulacja zwarta art. 18 ustawy. Należy  zauważyć, że dotyczy ona jedynie nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Tak więc została ona zaadresowana do nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, którzy zostali zatrudnieni na podstawie art. 10 ust. 5 KN. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 KN nauczyciel może być przeniesiony na własną prośbę (przeniesienie na wniosek nauczyciela) lub z urzędu za jego zgodą (przeniesienie z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. W tym trybie nauczyciel może nie tylko zająć inne stanowisko w tej samej szkole, ale również takie samo lub inne stanowisko w innej szkole, która może znajdować się w miejscowości będącej dotychczasowym miejscem pracy nauczyciela bądź też w innej miejscowości.

W razie dokonywania przeniesienia nauczyciela z urzędu do innej miejscowości należy zapewnić nauczycielowi mieszkanie, którego wielkość będzie zależeć od liczby członków jego rodziny, znaleźć pracę dla współmałżonka, jeżeli jest on również nauczycielem (art. 18 ust. 2 pkt 1 KN), a także zwrócić koszty przeniesienia (art. 21 ust. 1 KN). Nauczyciela zmieniającego miejsce zamieszkania w związku z przeniesieniem zwalnia się od pełnienia obowiązków służbowych na odpowiedni okres czasu, nie dłuższy niż 7 dni – z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 21 ust. 2 KN). W takich przypadkach do nauczycieli zastosowanie mają: art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2290, z 2023 r. poz. 181) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania świadczeń urzędnikom państwowym przeniesionym do pracy w innej miejscowości (Dz. U. Nr 66, poz. 597).

Warto zauważyć, iż to rozwiązanie nie jest dominującą praktyką instytucji przeniesienia służbowego z uwagi na różne ograniczenia związane między innymi z warunkami lokalowymi, które w nowym miejscu pracy należy zapewnić nauczycielowi i jego rodzinie. Przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i za zgodą dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (art. 18 ust. 4 KN). W związku z tym to właśnie dyrektor szkoły, do której nauczyciel jest przenoszony podejmuje czynności inicjujące rozpoczęcie całej procedury. Warunkiem przeniesienia jest wyrażenie zgody na przeniesienie przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel pracuje. W piśmie urzędowym określającym przeniesienie należy wskazać nowego pracodawcę i miejsce wykonywania pracy (jeżeli ulegają zmianie), stanowisko, na jakie nauczyciel jest przenoszony, oraz datę przeniesienia

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *