Instytucja przeniesienia służbowego nauczyciela, cz. II

Tydzień temu ukazała się I część artykułu poświęconego przeniesieniu służbowemu nauczyciela. Dzisiaj zapraszamy na kolejną.

Link do I części artykułu:

https://edurada.pl/artykuly/Instytucja-przeniesienia-s-u-bowego-nauczyciela-cz-I/

W przypadku otrzymania przez nauczyciela religii skierowania do pracy w innej szkole przeniesienia dokonuje dyrektor tej szkoły w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel dotychczas pracuje, i jedynie po zawiadomieniu organów prowadzących te szkoły.

Warto podkreślić, że zamiar zmiany miejsca pracy przez nauczyciela mianowanego nie realizuje się przez zawarcie umowy o pracę, lecz tylko w drodze przeniesienia na własną prośbę (za zgodą lub z urzędu) na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Po przeniesieniu nauczyciela mianowanego, jego stosunek pracy na nowym stanowisku stanowi kontynuację poprzedniego, a tym samym jest stosunkiem pracy z mianowania . W związku z tym, zachowane są przez nauczyciela nie tylko wszystkie uprawnienia pracownicze związane z ogólnym stażem pracy, ale i te, które związane są z zakładowym stażem pracy.

Przeniesienie służbowe jest więc jest zmianą warunków pracy dotyczących miejsca świadczenia pracy lub stanowiska, a tym samym konsekwencją tego założenia jest, że zmianie nie mogą ulegać inne elementy stosunku pracy (pozostałe warunki pracy i płacy) – a zwłaszcza wynagrodzenie. Przeniesienie nie może więc zmieniać na niekorzyść warunków wynagradzania nauczycieli, gdyż wykonywanie pracy w ramach przeniesienia jest kontynuacją tego samego stosunku pracy, który wiązał nauczyciela ze szkołą poprzednią.

Pojęcie „stanowisko pracy”, o którym mowa w art. 18 ust. 1 KN należy interpretować zgodnie z art. 42 KN. Przepis ten dotyczy tygodniowego wymiaru zajęć, który odnosi się do poszczególnych stanowisk pracy. Regulacja ta wyróżnia stanowiska pedagogiczne w różnych typach (rodzajach) szkół, w szczególności nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, praktycznej nauki zawodu, wychowawców w świetlicach i internatach. Przeniesienie z jednej do drugiej kategorii stanowisk wymienionych w tym przepisie jest przeniesieniem na inne stanowisko w rozumieniu art. 18 ust. 1 KN. Znaczenie pojęcia stanowisko pracy z art. 18 ust. 1 KN musi więc być zgodne z  dyspozycją art. 11 i art. 14 KN .

Należy zwrócić uwagę, że przeniesienie nauczyciela na inne niż dotychczas zajmowane stanowisko w określonych sytuacjach może spowodować zmianę obowiązkowego wymiaru zajęć w tygodniu pracy. Często będzie się wiązać ze zmianą wymiaru tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w oparciu o inne pensum (w ramach określonych w art. 42 ust. 3 KN) lub też oprócz zmiany tegoż wymiaru także zasad jego określania (na podstawie art. 42 ust. 3 pkt 3 KN).

Przeniesienie powinno również uwzględniać kwalifikacje nauczyciela do wykonywania pracy na stanowisku, na które jest przenoszony. Praca zgodna z kwalifikacjami umożliwia zatrudnienie (lub też jego kontynuację) na podstawie mianowania, jak też w ogóle co do zasady zatrudnienie nauczyciela w szkole.

Warto podkreślić, iż zgodnie z treścią art. 97 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700, 2140, z 2023 r. poz. 240) świadectwo pracy wydaje się w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. W związku z tym, że stosunek pracy na zasadzie przeniesienia jest dalej kontynuowany (nie został rozwiązany ani nie wygasł), nie powstaje więc równocześnie obowiązek wydania świadectwa pracy nauczycielowi przeniesionemu. Dotychczasowy pracodawca jest obowiązany przekazać akta osobowe pracownika oraz pozostałą dokumentację w sprawach związanych z jego stosunkiem pracy pracodawcy przejmującemu tego pracownika (§ 7 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369 ze zm.).

Zapraszamy na naszą nową stronę z ofertami pracy dla nauczycieli:

Praca dla nauczyciela

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *